Đề tài điều tra, nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn áp dụng nhãn sinh thái ở nước ta

Tuesday - 05/05/2009 23:45
Nhãn sinh thái là một trong những công cụ kinh tế đã được áp dụng thành công ở nhiều nước trên thế giới nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Thông qua việc cung cấp các thông tin về tác động môi trường và sức khỏe của sản phẩm, nhãn sinh thái đã nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và định hướng nhu cầu tiêu dùng của họ hướng tới những sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường. Mặc dù hoạt động cấp nhãn sinh thái trên thế giới hiện nay đã phát triển và đã được chuẩn hoá với các nguyên tắc và yêu cầu chặt chẽ, nhưng ở Việt Nam việc vận dụng nhãn sinh thái trong quản lý môi trường vẫn còn là một vấn đề tương đối mới mẻ. Trước yêu cầu cấp thiết đó, năm 2004, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đề tài cấp Bộ  “Điều tra, nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn áp dụng nhãn sinh thái ở nước ta”. Qua nghiên cứu tìm hiểu lý luận chung về nhãn sinh thái, các loại hình nhãn sinh thái, mục đích, ý nghĩa của nhãn sinh thái cũng như tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước trong việc hình thành và phát triển chương trình cấp nhãn sinh thái, dự án đã định hình được những nội dung chủ chốt, các công việc và các bước cần thực hiện để triển khai, xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho chương trình cấp nhãn sinh thái ở nước ta. Đề tài đã thực hiện và được nghiệm thu năm 2004.   Ban Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
Nhãn sinh thái là một trong những công cụ kinh tế đã được áp dụng thành công ở nhiều nước trên thế giới nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Thông qua việc cung cấp các thông tin về tác động môi trường và sức khỏe của sản phẩm, nhãn sinh thái đã nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và định hướng nhu cầu tiêu dùng của họ hướng tới những sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường. Mặc dù hoạt động cấp nhãn sinh thái trên thế giới hiện nay đã phát triển và đã được chuẩn hoá với các nguyên tắc và yêu cầu chặt chẽ, nhưng ở Việt Nam việc vận dụng nhãn sinh thái trong quản lý môi trường vẫn còn là một vấn đề tương đối mới mẻ.
Trước yêu cầu cấp thiết đó, năm 2004, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đề tài cấp Bộ  “Điều tra, nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn áp dụng nhãn sinh thái ở nước ta”. Qua nghiên cứu tìm hiểu lý luận chung về nhãn sinh thái, các loại hình nhãn sinh thái, mục đích, ý nghĩa của nhãn sinh thái cũng như tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước trong việc hình thành và phát triển chương trình cấp nhãn sinh thái, dự án đã định hình được những nội dung chủ chốt, các công việc và các bước cần thực hiện để triển khai, xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho chương trình cấp nhãn sinh thái ở nước ta.
Đề tài đã thực hiện và được nghiệm thu năm 2004.

 

Ban Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second