Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng Từ điển bách khoa về Tài nguyên và Môi trường

Saturday - 06/08/2011 21:09
  Mục tiêu: - Mục tiêu tổng quát Xác lập cơ sở khoa học cho việc xây dựng Từ điển Bách khoa về Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác nghiên cứu và quản lý về tài nguyên và môi trường theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. - Mục tiêu cụ thể Luận giải khoa học các tri thức chuyên ngành cho việc đề xuất các nội dung về bảng mục từ của Từ điển Bách khoa về Tài nguyên và Môi trường. Đề xuất khung cấu trúc tổng thể cho việc xây dựng Từ điển bách khoa về tài nguyên và môi trường. Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho việc xác định quy mô, loại hình xây dựng từ điển bách khoa. - Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho việc xây dựng cấu trúc tổng thể của Từ điển Bách khoa về Tài nguyên và Môi trường.   Sản phẩm: - Các báo cáo chuyên đề. - Báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu. Thời gian thực hiện: Năm 2010   Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

Mục tiêu:

- Mục tiêu tổng quát

Xác lập cơ sở khoa học cho việc xây dựng Từ điển Bách khoa về Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác nghiên cứu và quản lý về tài nguyên và môi trường theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Mục tiêu cụ thể

Luận giải khoa học các tri thức chuyên ngành cho việc đề xuất các nội dung về bảng mục từ của Từ điển Bách khoa về Tài nguyên và Môi trường.

Đề xuất khung cấu trúc tổng thể cho việc xây dựng Từ điển bách khoa về tài nguyên và môi trường.


Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho việc xác định quy mô, loại hình xây dựng từ điển bách khoa.

- Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho việc xây dựng cấu trúc tổng thể của Từ điển Bách khoa về Tài nguyên và Môi trường.

 

Sản phẩm:

- Các báo cáo chuyên đề.

- Báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.


Thời gian thực hiện:

Năm 2010

 

Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second