Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các tiêu chí xác định các khu vực đất chuyên trồng lúa nước cấn bảo vệ nghiêm ngặt

Tuesday - 26/05/2009 21:38
Mục tiêu:Xây dựng bộ tiêu chí xác định khu vực đất trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt phục vụ mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Nội dung:- Nghiên cứu thực trạng và dự báo cung cầu lương thực trên thế giới và ở Việt Nam, nhận dạng các thách thức đối với an ninh lương thực ở Việt Nam.- Tổng hợp, phân tích thực trạng, dự báo biến động diện tích đất trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an ninh lương thực.- Nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm của các nước có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng với Việt Nam và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất trồng lúa nước.- Đề xuất bộ tiêu chí xác định khu vực trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt phục vụ mục tieu bảo đảm an ninh lương thực Kết quả đạt được:- Nghiên cứu thực trạng và dự báo cung cầu lương thực trên thế giới và ở Việt Nam, nhận dạng các thách thức đối với an ninh lương thực ở Việt Nam.- Tổng hợp, phân tích thực trang, dự báo biến động diện tích đất trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an ninh lương thực.- Nghiên cứu phân tích kinh nghiệm của các nước có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng với Việt Nam và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất trồng lúa nước.- Đề xuất bộ tiêu chí xác định khu vực trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt phục vụ mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực Thời gian thực hiện:2 năm (2009 - 2010)   Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Thị Minh Thủy Đơn vị chủ trì thực hiện:Ban Quản lý đất đai và Bất động sản - Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.


Mục tiêu:
Xây dựng bộ tiêu chí xác định khu vực đất trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt phục vụ mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.


Nội dung:
- Nghiên cứu thực trạng và dự báo cung cầu lương thực trên thế giới và ở Việt Nam, nhận dạng các thách thức đối với an ninh lương thực ở Việt Nam.
- Tổng hợp, phân tích thực trạng, dự báo biến động diện tích đất trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an ninh lương thực.
- Nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm của các nước có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng với Việt Nam và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất trồng lúa nước.
- Đề xuất bộ tiêu chí xác định khu vực trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt phục vụ mục tieu bảo đảm an ninh lương thực


Kết quả đạt được:
- Nghiên cứu thực trạng và dự báo cung cầu lương thực trên thế giới và ở Việt Nam, nhận dạng các thách thức đối với an ninh lương thực ở Việt Nam.
- Tổng hợp, phân tích thực trang, dự báo biến động diện tích đất trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an ninh lương thực.
- Nghiên cứu phân tích kinh nghiệm của các nước có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng với Việt Nam và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất trồng lúa nước.
- Đề xuất bộ tiêu chí xác định khu vực trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt phục vụ mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực


Thời gian thực hiện:
2 năm (2009 - 2010)

 

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Thị Minh Thủy

Đơn vị chủ trì thực hiện:
Ban Quản lý đất đai và Bất động sản - Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second