Nghiên cứu cơ sở lý luân, thực tiễn và đề xuât cơ chế chi trả dịch vụ môi trường đất ngập nước.

Sunday - 31/05/2009 22:33
Mục tiêu:Đề xuất cơ chế chi trả dịch vụ môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam nhằm bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Nội dung:-    Điều tra, đánh giá tổng quan về các vùng đất ngập nước và các loại hình dịch vụ môi trường của các vùng đất ngập nước.-    Nghiên cứu, phân tích cơ sở lý thuyết, kinh nghiệm của các nước về chi trả dịch vụ môi trường đất ngập nước-    Đề xuất cơ chế chi trả dịch vụ môi trường đất ngập nước phù hợp với điều kiện Việt Nam.-    Thử nghiệm áp dụng đối với một vùng đất ngập nước. Kết quả đạt được:Đề xuất cơ chế chi trả dịch vụ môi trường đất ngập nước phù hợp với điều kiện Việt Nam kèm theo báo cáo luận cứ, cơ sở lý luận và thực tiễn cho các đề xuất đó. Thời gian thực hiện:2 năm (2009 - 2010)   Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Thùy Dương Đơn vị chủ trì thực hiện:Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường - Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.


Mục tiêu:
Đề xuất cơ chế chi trả dịch vụ môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam nhằm bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.


Nội dung:
-    Điều tra, đánh giá tổng quan về các vùng đất ngập nước và các loại hình dịch vụ môi trường của các vùng đất ngập nước.
-    Nghiên cứu, phân tích cơ sở lý thuyết, kinh nghiệm của các nước về chi trả dịch vụ môi trường đất ngập nước
-    Đề xuất cơ chế chi trả dịch vụ môi trường đất ngập nước phù hợp với điều kiện Việt Nam.
-    Thử nghiệm áp dụng đối với một vùng đất ngập nước.


Kết quả đạt được:
Đề xuất cơ chế chi trả dịch vụ môi trường đất ngập nước phù hợp với điều kiện Việt Nam kèm theo báo cáo luận cứ, cơ sở lý luận và thực tiễn cho các đề xuất đó.


Thời gian thực hiện:
2 năm (2009 - 2010)

 

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Thùy Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện:
Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường - Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second