Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen ở Việt Nam

Sunday - 31/05/2009 22:58
Mục tiêu: Đề xuất cơ chế, chính sách quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen trên cơ sở nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh nghiện của các nước. Nội dung: - Nghiên cứu, phân tích cơ sở lý thuyết, các điều ước quốc tế và kinh nghiệm của các nước về cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen. - Điều tra, đánh giá điểm về hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen ở một số khu bảo tồn. - Đề xuất cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen phù hợp với điều kiện Việt Nam. Kết quả đạt được: Đề xuất cơ chế, chính sách quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận nguồn gen kèm theo Báo cáo luận chứng cơ sở lý luận và thực tiễn cho các đề xuất đó. Thời gian thực hiện: 2 năm (2009 - 2010)   Chủ nhiệm đề tài: Ths. Huỳnh Thị Mai Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Quản lý tài nguyên và Đa dạng sinh học. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường


Mục tiêu:

Đề xuất cơ chế, chính sách quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen trên cơ sở nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh nghiện của các nước.


Nội dung:

- Nghiên cứu, phân tích cơ sở lý thuyết, các điều ước quốc tế và kinh nghiệm của các nước về cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen.

- Điều tra, đánh giá điểm về hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen ở một số khu bảo tồn.

- Đề xuất cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen phù hợp với điều kiện Việt Nam.


Kết quả đạt được:

Đề xuất cơ chế, chính sách quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận nguồn gen kèm theo Báo cáo luận chứng cơ sở lý luận và thực tiễn cho các đề xuất đó.


Thời gian thực hiện:

2 năm (2009 - 2010)

 

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Huỳnh Thị Mai

Đơn vị chủ trì thực hiện:

Ban Quản lý tài nguyên và Đa dạng sinh học. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second