Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất mô hình, quy trình phù hợp với điều kiện Việt Nam về lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra

Monday - 25/05/2009 23:49
Mục tiêu: Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm của các nước, đề xuất cách tiếp cận, mô hình, quy trình và tổ chức thử nghiệm lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra ở Việt Nam phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng phát triển bền vững.   Nội dung: - Nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm của các nước về lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra. - Đề xuất mô hình, quy trình phù hợp với thực tiễn Việt Nam về lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra. - Tổ chức thử nghiệm mô hình, quy trình lượng giá thiệt hại đối với một ngành và một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương. - Hoàn thiện mô hình, quy trình lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra.   Kết quả đạt được: Mô hình, quy trình phù hợp với điều kiện Việt Nam về lượng giá thiệt  hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra kèm theo báo cáo luận cứ, cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm của các nước.   Thời gian thực hiện: 2 năm (2009-2010)   Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường - Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường


Mục tiêu:

Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm của các nước, đề xuất cách tiếp cận, mô hình, quy trình và tổ chức thử nghiệm lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra ở Việt Nam phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng phát triển bền vững.

 

Nội dung:

- Nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm của các nước về lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra.

- Đề xuất mô hình, quy trình phù hợp với thực tiễn Việt Nam về lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra.

- Tổ chức thử nghiệm mô hình, quy trình lượng giá thiệt hại đối với một ngành và một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương.

- Hoàn thiện mô hình, quy trình lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra.

 

Kết quả đạt được:

Mô hình, quy trình phù hợp với điều kiện Việt Nam về lượng giá thiệt  hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra kèm theo báo cáo luận cứ, cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm của các nước.

 

Thời gian thực hiện:

2 năm (2009-2010)

 

Đơn vị chủ trì thực hiện:

Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường - Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second