Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất việc phân định phạm vi điều chỉnh của pháp luật, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Wednesday - 27/05/2009 19:58
Mục tiêu:Làm rõ phạm vi điều chỉnh pháp luật, chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước liên quan về đất đai, tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học nằm giảm bớt các chồng chéo, mâu thuẫn và bỏ trống quản lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước theo hướng phát triển bền vững Nội dung:+ Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận, kinh nghiệm của các nước trong việc xác định phạm vi điều chỉnh của pháp luật, phân công, phân cấp chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học.+ Nghiên cứu, phân tích thực trạng pháp luật, phân công, phân cấp chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, phát hiện các chồng chéo, bất cập, khoảng trống pháp luật, quản lý.+ Đề xuất việc phân định phạm vi điều chỉnh của pháp luật, phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học cho hợp lý và hiệu quả hơn. Kết quả đạt được:+ Báo cáo 1: Cơ sở lý luận về xác định phạm vi điều chỉnh pháp luật, trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học.+ Báo cáo 2: Nghiên cứu, đánh giá và phân tích thực trạng pháp luật đất đai, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học.+ Báo cáo 3: Đề xuất khuyến nghị, giải pháp.+ Báo cáo khoa học tổng kết đề tài, báo cáo tóm tắt. Thời gian thực hiện:2 năm (2009 - 2010) Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phan Tuấn HùngĐơn vị chủ trì thực hiện:Ban Thể chế và nguồn lực - Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường.

Mục tiêu:

Làm rõ phạm vi điều chỉnh pháp luật, chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước liên quan về đất đai, tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học nằm giảm bớt các chồng chéo, mâu thuẫn và bỏ trống quản lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước theo hướng phát triển bền vững

Nội dung:
+ Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận, kinh nghiệm của các nước trong việc xác định phạm vi điều chỉnh của pháp luật, phân công, phân cấp chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học.
+ Nghiên cứu, phân tích thực trạng pháp luật, phân công, phân cấp chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, phát hiện các chồng chéo, bất cập, khoảng trống pháp luật, quản lý.
+ Đề xuất việc phân định phạm vi điều chỉnh của pháp luật, phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học cho hợp lý và hiệu quả hơn.

Kết quả đạt được:

+ Báo cáo 1: Cơ sở lý luận về xác định phạm vi điều chỉnh pháp luật, trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học.
+ Báo cáo 2: Nghiên cứu, đánh giá và phân tích thực trạng pháp luật đất đai, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học.
+ Báo cáo 3: Đề xuất khuyến nghị, giải pháp.
+ Báo cáo khoa học tổng kết đề tài, báo cáo tóm tắt.

Thời gian thực hiện:
2 năm (2009 - 2010)
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phan Tuấn Hùng
Đơn vị chủ trì thực hiện:
Ban Thể chế và nguồn lực - Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường.

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second