Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai

Tuesday - 26/05/2009 14:21
Mục tiêu: Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Đất đai và khung dự án Bộ luật Đất đai. Nội dung: - Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện các quy định của Luật Đất đai. - Nghiên cứu, phân tích và phát hiện các quy định bất cập, chưa hợp lý, còn thiếu của Luật Đất đai. - Phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa Luật Đất đai với các luật liên quan (Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật BVMT, Luật Đa dạng sinh học, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp...) để phát hiện các chồng chéo, xung đột pháp luật. - Nghiên cứu, phân tích pháp luật về quản lý đất đai của một số nước trên thế giới có điều kiện kinh tế và xã hội tương đồng với Việt Nam và rút ra các bài học kinh nghiệm cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. - Đề xuất phạm vi, nội dung các điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung trong Luật  Đất đai và khung dự án Bộ luật Đất đai. Kết quả đạt được: - Báo cáo 1: Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện các quy định của Luật  Đất đai - Báo cáo 2: Nghiên cứu, phân tích và phát hiện các quy định bất cập, chưa hợp lý, còn thiếu của Luật Đất đai - Báo cáo 3: Phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa Luật Đất đai với các luật liên quan để phát hiện các chồng chéo, xung đột pháp luật - Báo cáo 4: Nghiên cứu, phân tích pháp luật về quản lý đất đai của một số nước trên thế giới có điều kiện kinh tế và xã hội tương đồng với Việt Nam và rút ra các bài học kinh nghiệm cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai - Báo cáo 5: Đề xuất phạm vi, nội dung các điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Đất đai và khung dự án Bộ luật Đất đai Thời gian thực hiện: 2 năm (2009 - 2010)   Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Tài Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Quản lý đất đai và Bất động sản - Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường


Mục tiêu:

Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Đất đai và khung dự án Bộ luật Đất đai.


Nội dung:

- Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện các quy định của Luật Đất đai.

- Nghiên cứu, phân tích và phát hiện các quy định bất cập, chưa hợp lý, còn thiếu của Luật Đất đai.

- Phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa Luật Đất đai với các luật liên quan (Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật BVMT, Luật Đa dạng sinh học, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp...) để phát hiện các chồng chéo, xung đột pháp luật.

- Nghiên cứu, phân tích pháp luật về quản lý đất đai của một số nước trên thế giới có điều kiện kinh tế và xã hội tương đồng với Việt Nam và rút ra các bài học kinh nghiệm cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

- Đề xuất phạm vi, nội dung các điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung trong Luật  Đất đai và khung dự án Bộ luật Đất đai.


Kết quả đạt được:

- Báo cáo 1: Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện các quy định của Luật  Đất đai

- Báo cáo 2: Nghiên cứu, phân tích và phát hiện các quy định bất cập, chưa hợp lý, còn thiếu của Luật Đất đai

- Báo cáo 3: Phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa Luật Đất đai với các luật liên quan để phát hiện các chồng chéo, xung đột pháp luật

- Báo cáo 4: Nghiên cứu, phân tích pháp luật về quản lý đất đai của một số nước trên thế giới có điều kiện kinh tế và xã hội tương đồng với Việt Nam và rút ra các bài học kinh nghiệm cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai

- Báo cáo 5: Đề xuất phạm vi, nội dung các điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Đất đai và khung dự án Bộ luật Đất đai


Thời gian thực hiện:

2 năm (2009 - 2010)

 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Tài

Đơn vị chủ trì thực hiện:

Ban Quản lý đất đai và Bất động sản - Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second