Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về lựa chọn chính sách thích ứng với nước biển dâng do biến đổi khí hậu và bài học đối với Việt Nam

Saturday - 06/08/2011 21:26
  Mục tiêu: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về một số lựa chọn chính sách thích ứng với nước biển dâng do biến đổi khí hậu gây ra nhằm rút ra bài học kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạch định, thực thi chính sách thích ứng với nước biển dâng do biến đổi khí hậu gây ra tại nước ta. Nội dung: - Đánh giá, nghiên cứu tổng quan về hiện trạng, các kết quả dự báo xung quanh vấn đề mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu và xem xét các ảnh hưởng của vấn đề này đối với sinh kế, cuộc sống của người dân và sự phát triển tại một số quốc gia. - Nghiên cứu chính sách ứng phó với nước biển dâng của một số quốc gia trên thế giới - Tổng hợp các lựa chọn chính sách ứng phó với nước biển dâng chính, kiến nghị bài học rút ra đối với Việt Nam trong ứng phó với hiện tượng nước biển dâng. Kết quả đạt được: Các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp đảm bảo đầy đủ, chính xác các nội dung: Giới thiệu tổng quan về hiện trạng chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tổng kết kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bài học chính rút ra và khuyến nghị cho Việt Nam trong xây dựng chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Thời gian thực hiện: Năm 2010   Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

Mục tiêu:

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về một số lựa chọn chính sách thích ứng với nước biển dâng do biến đổi khí hậu gây ra nhằm rút ra bài học kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạch định, thực thi chính sách thích ứng với nước biển dâng do biến đổi khí hậu gây ra tại nước ta.


Nội dung:

- Đánh giá, nghiên cứu tổng quan về hiện trạng, các kết quả dự báo xung quanh vấn đề mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu và xem xét các ảnh hưởng của vấn đề này đối với sinh kế, cuộc sống của người dân và sự phát triển tại một số quốc gia.

- Nghiên cứu chính sách ứng phó với nước biển dâng của một số quốc gia trên thế giới

- Tổng hợp các lựa chọn chính sách ứng phó với nước biển dâng chính, kiến nghị bài học rút ra đối với Việt Nam trong ứng phó với hiện tượng nước biển dâng.


Kết quả đạt được:

Các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp đảm bảo đầy đủ, chính xác các nội dung: Giới thiệu tổng quan về hiện trạng chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tổng kết kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bài học chính rút ra và khuyến nghị cho Việt Nam trong xây dựng chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.


Thời gian thực hiện:

Năm 2010

 


Đơn vị chủ trì thực hiện:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second