Nghiên cứu lý luận, thực tiễn vấn đề tích tụ đất nông nghiệp nhằm góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và cải thiện đời sống nông dân

Wednesday - 27/05/2009 16:43
Mục tiêu:+ Từ kết quả nghiên cứu lý luận và khảo sát đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp để cung cấp bức tranh tổng quan về tích tụ đất nông nghiệp ở nước ta theo hướng đi lên sản xuất lớn và hội nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.+ Đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực và đời sống cho nông dân thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Nội dung:+ Điều tra, nghiên cứu từ lý luận và thực tiễn của quá trình tích tụ ruộng đất ở Việt Nam; đánh giá, phân tích và làm rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc tích tụ ruộng đất ở nước ta trong nền kinh tế thị trường thời kỳ hội nhập.+ Điều tra, khảo sát đời sống, việc làm của người nông dân trước và sau khi chuyển nhượng, cho thuê và nhận chuyển nhượng, cho thuê đất nông nghiệp.+ Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường của việc tích tụ ruộng đất; phân tích những lợi thế, thuận lợi hiện nay và các bất cập, vướng mắc có liên quan đến quá trình tích tụ ruộng đất.+ Đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp và các giải pháp sử dụng đất hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đời sống của người dân nông thôn, ổn định quỹ đất nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn. Kết quả đạt được:+ Phiếu điều tra và bảng biểu tổng hợp+ Các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp+ Các giải pháp phù hợp với thực tiễn, có cơ sở khoa học+ Báo cáo khoa học tổng kết đề tài báo cáo tóm tắt Thời gian thực hiện:2 năm (2009 - 2010)   Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đặng Quốc Thắng Đơn vị chủ trì thực hiện:Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.


Mục tiêu:
+ Từ kết quả nghiên cứu lý luận và khảo sát đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp để cung cấp bức tranh tổng quan về tích tụ đất nông nghiệp ở nước ta theo hướng đi lên sản xuất lớn và hội nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
+ Đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực và đời sống cho nông dân thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.


Nội dung:
+ Điều tra, nghiên cứu từ lý luận và thực tiễn của quá trình tích tụ ruộng đất ở Việt Nam; đánh giá, phân tích và làm rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc tích tụ ruộng đất ở nước ta trong nền kinh tế thị trường thời kỳ hội nhập.
+ Điều tra, khảo sát đời sống, việc làm của người nông dân trước và sau khi chuyển nhượng, cho thuê và nhận chuyển nhượng, cho thuê đất nông nghiệp.
+ Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường của việc tích tụ ruộng đất; phân tích những lợi thế, thuận lợi hiện nay và các bất cập, vướng mắc có liên quan đến quá trình tích tụ ruộng đất.
+ Đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp và các giải pháp sử dụng đất hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đời sống của người dân nông thôn, ổn định quỹ đất nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn.


Kết quả đạt được:
+ Phiếu điều tra và bảng biểu tổng hợp
+ Các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp
+ Các giải pháp phù hợp với thực tiễn, có cơ sở khoa học
+ Báo cáo khoa học tổng kết đề tài báo cáo tóm tắt


Thời gian thực hiện:
2 năm (2009 - 2010)

 

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đặng Quốc Thắng

Đơn vị chủ trì thực hiện:
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second