Nghiên cứu, nhận dạng và đề xuất các biện pháp ứng phó với các nguy cơ, thách thức về an ninh sinh thái ở nước ta trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Sunday - 31/05/2009 22:38
Mục tiêu: Cung cấp cơ sở lý thuyết, thực tiễn, kinh nghiệm của các nước về bảo đảm an ninh sinh thái, nhận dạng các nguy cơ, thách thức đối với an ninh sinh thái ở nước ta và đề xuất các biện pháp ứng phó. Nội dung: - Nghiên cứu, phân tích các lý thuyết và thực tiễn về an ninh sinh thái trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá sôi động hiện nay. - Tổ chức nghiên cứu, nhận dạng các nguy cơ, thách thức đối với an ninh sinh thái ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. - Đề xuất các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an ninh sinh thái ở nước ta trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả đạt được: Đề xuất khung chính sách, hệ thống các giải pháp phòng ngừa, giảm nhẹ để phát triển bền vững đất nước. Thời gian thực hiện: 2 năm (2009 - 2010)   Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Lanh Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Biến đổi khí hậu và Biển, Hải đảo - Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.


Mục tiêu:

Cung cấp cơ sở lý thuyết, thực tiễn, kinh nghiệm của các nước về bảo đảm an ninh sinh thái, nhận dạng các nguy cơ, thách thức đối với an ninh sinh thái ở nước ta và đề xuất các biện pháp ứng phó.


Nội dung:

- Nghiên cứu, phân tích các lý thuyết và thực tiễn về an ninh sinh thái trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá sôi động hiện nay.

- Tổ chức nghiên cứu, nhận dạng các nguy cơ, thách thức đối với an ninh sinh thái ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đề xuất các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an ninh sinh thái ở nước ta trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.


Kết quả đạt được:

Đề xuất khung chính sách, hệ thống các giải pháp phòng ngừa, giảm nhẹ để phát triển bền vững đất nước.


Thời gian thực hiện:

2 năm (2009 - 2010)

 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Lanh

Đơn vị chủ trì thực hiện:

Ban Biến đổi khí hậu và Biển, Hải đảo - Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second