Nghiên cứu, thử nghiệm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Saturday - 30/05/2009 14:44
Mục tiêu: Nghiên cứu việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 : 2008 đối với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. Nội dung: - Nghiên cứu, phân tích các đặc thù của các viện nghiên cứu chiến lược, chính sách và việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 : 2000 đối với các cơ quan này. - Thử nghiệm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 : 2000 trong Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. Kết quả đạt được: Báo cáo kết quả nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các viện nghiên cứu chiến lược, chính sách và hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 : 2000 trong Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. Thời gian thực hiện: 2 năm (2009 - 2010)   Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Ngọc Lê Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn - Đào tạo -  Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.


Mục tiêu:

Nghiên cứu việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 : 2008 đối với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.


Nội dung:

- Nghiên cứu, phân tích các đặc thù của các viện nghiên cứu chiến lược, chính sách và việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 : 2000 đối với các cơ quan này.

- Thử nghiệm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 : 2000 trong Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.


Kết quả đạt được:

Báo cáo kết quả nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các viện nghiên cứu chiến lược, chính sách và hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 : 2000 trong Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.


Thời gian thực hiện:

2 năm (2009 - 2010)

 

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Ngọc Lê

Đơn vị chủ trì thực hiện:

Trung tâm Tư vấn - Đào tạo -  Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second