Nghiên cứu vai trò của một số nguyên tố hiếm trong chính sách phát triển nền kinh tế Xanh, triển vọng với Việt Nam

Monday - 15/08/2011 17:50
Mục tiêu: - Đánh giá vai trò của một số nguyên tố đất hiếm đối với các công nghệ thân thiện với môi trường. - Đề xuất chính sách bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên đất hiếm của nước ta. Nội dung nghiên cứu: - Tổng quan trong và ngoài nước về khai thác, sử dụng các nguyên tố đất hiếm; - Phân tích, đánh giá vai trò của các nguyên tố đất hiếm đối với một số công nghệ thân thiện với môi trường; - Phân tích thị trường nguyên tố hiếm phục vụ sản xuất các sản phẩm công nghệ thân thiện với môi trường ở Việt Nam; - Phân tích thị trường nguyên tố hiếm phục vụ sản xuất các sản phẩm công nghệ thân thiện với môi trường trên thế giới; - Phân tích, dự báo các vấn đề môi trường liên quan đến khai thác các mỏ đất hiếm và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.   Sản phẩm: Các báo cáo chuyên đề nghiên cứu, đánh giá và báo cáo tổng hợp đề tài.   Thời gian thực hiện: Năm 2010   Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.


Mục tiêu:

- Đánh giá vai trò của một số nguyên tố đất hiếm đối với các công nghệ thân thiện với môi trường.

- Đề xuất chính sách bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên đất hiếm của nước ta.


Nội dung nghiên cứu:

- Tổng quan trong và ngoài nước về khai thác, sử dụng các nguyên tố đất hiếm;

- Phân tích, đánh giá vai trò của các nguyên tố đất hiếm đối với một số công nghệ thân thiện với môi trường;

- Phân tích thị trường nguyên tố hiếm phục vụ sản xuất các sản phẩm công nghệ thân thiện với môi trường ở Việt Nam;

- Phân tích thị trường nguyên tố hiếm phục vụ sản xuất các sản phẩm công nghệ thân thiện với môi trường trên thế giới;

- Phân tích, dự báo các vấn đề môi trường liên quan đến khai thác các mỏ đất hiếm và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.

 

Sản phẩm:

Các báo cáo chuyên đề nghiên cứu, đánh giá và báo cáo tổng hợp đề tài.

 

Thời gian thực hiện:

Năm 2010

 

Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.


Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second