Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các quy định trong xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường

Wednesday - 27/05/2009 17:24
Mục tiêu:Phát hiện các bất cập của công tác xây dựng và áp dụng các bộ định mức kinh tế, kỹ thuật của các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường; đề xuất các quy định trong xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật ngành tài nguyên môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung:+ Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng và phát hiện các bất cập của công tác xây dựng, ban hành và thực thi các bộ định mức thuộc ngành tài nguyên và môi trường.+ Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới và rút ra các bài học cho Việt Nam.+ Đề xuất các quy định trong công tác xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường. Kết quả đạt được:+ Các báo cáo chuyên đề+ Báo cáo kết quả khảo sát thực tế trong và ngoài nước+ Báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu Thời gian thực hiện:2 năm (2009 - 2010) Chủ nhiệm đề tài: Ths. Bùi Thị Diệp Đơn vị chủ trì thực hiện:Ban Tổng hợp. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Mục tiêu:

Phát hiện các bất cập của công tác xây dựng và áp dụng các bộ định mức kinh tế, kỹ thuật của các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường; đề xuất các quy định trong xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật ngành tài nguyên môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung:
+ Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng và phát hiện các bất cập của công tác xây dựng, ban hành và thực thi các bộ định mức thuộc ngành tài nguyên và môi trường.
+ Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới và rút ra các bài học cho Việt Nam.
+ Đề xuất các quy định trong công tác xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.

Kết quả đạt được:
+ Các báo cáo chuyên đề
+ Báo cáo kết quả khảo sát thực tế trong và ngoài nước
+ Báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu

Thời gian thực hiện:
2 năm (2009 - 2010)
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Bùi Thị Diệp

Đơn vị chủ trì thực hiện:
Ban Tổng hợp. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second