Xây dựng khung chính sách và lộ trình thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam

  •   15/08/2011 05:49:43 PM
  •   Viewed: 1599
  Đang xây dựng

Nghiên cứu đề xuất chính sách giảm chất thải từ túi nilon

  •   15/08/2011 05:44:34 PM
  •   Viewed: 1584
  Đang xây dựng

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung Bộ luật Môi trường theo hướng xác lập chơ chế quản lý và bảo vệ môi trường đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

  •   15/08/2011 05:41:39 PM
  •   Viewed: 330
Mục tiêu: Xác lập cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung Bộ Luật môi trường (phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, cấu trúc và...

De an 1

  •   13/05/2009 09:23:31 PM
  •   Viewed: 270
De an 1
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second