Đại hội Công đoàn Viện

Tuesday - 04/08/2009 19:42
Đại hội Công đoàn Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trườngChủ trì: Ban chấp hành Công đoàn Viện Thời gian: 14h ngày 7/8/2009Đơn vị chuẩn bị: Ban chấp hành Công đoàn Viện                        Thành phần: Toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Viện Địa điểm: Hội trường Viện

Đại hội Công đoàn Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Chủ trì: Ban chấp hành Công đoàn Viện

Thời gian: 14h ngày 7/8/2009

Đơn vị chuẩn bị: Ban chấp hành Công đoàn Viện

                        Thành phần: Toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Viện

Địa điểm: Hội trường Viện

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second