Hội nghị sơ kết

Tuesday - 07/07/2009 20:21
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009   1.                   Thời gian: 8h00 đến 11h00 ngày 14/7/2009 2.                   Địa điểm: Hội trường lớn tầng 1 của Viện Chiến lược, Chính sách TNMT 3.                   Thành phần tham dự: -                       Lãnh đạo Viện; -                       Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện; -                       Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Viện. 4.                   Chủ trì: Viện trưởng Nguyễn Văn Tài 5.                   Chương trình hội nghị:  Thời gian Nội dung Chủ trì 8.00 Phát, nhận tài liệu Văn phòng Viện 8.15 Tuyên bố lý do và giới thiệu chương trình hội nghị Phụ trách Văn phòng Viện 8.30 Phát biểu khai mạc hội nghị Viện trưởng Nguyễn Văn Tài 8.45 Trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2009 và kế hoạch 6 tháng cuối năm Phụ trách Văn phòng Viện 9.00 Tham luận của một số ban chuyên môn Ban Dự báo và Chiến lược, Ban Kinh tế, Ban Môi trường và Phát triển bền vững, 9.30 Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Viện Lãnh đạo Viện 9.45 Trao đổi, thảo luận Các đại biểu 10.30 Nghỉ giải lao   11.00 Kết luận và bế mạc hội nghị Viện trưởngNguyễn Văn Tài    

 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT

6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009

 

1.                   Thời gian: 8h00 đến 11h00 ngày 14/7/2009

2.                   Địa điểm: Hội trường lớn tầng 1 của Viện Chiến lược, Chính sách TNMT

3.                   Thành phần tham dự:

-                       Lãnh đạo Viện;

-                       Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện;

-                       Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Viện.

4.                   Chủ trì: Viện trưởng Nguyễn Văn Tài

5.                   Chương trình hội nghị:

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

8.00

Phát, nhận tài liệu

Văn phòng Viện

8.15

Tuyên bố lý do và giới thiệu chương trình hội nghị

Phụ trách

Văn phòng Viện

8.30

Phát biểu khai mạc hội nghị

Viện trưởng

Nguyễn Văn Tài

8.45

Trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2009 và kế hoạch 6 tháng cuối năm

Phụ trách

Văn phòng Viện

9.00

Tham luận của một số ban chuyên môn

Ban Dự báo và Chiến lược, Ban Kinh tế, Ban Môi trường và Phát triển bền vững,

9.30

Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Viện

Lãnh đạo Viện

9.45

Trao đổi, thảo luận

Các đại biểu

10.30

Nghỉ giải lao

 

11.00

Kết luận và bế mạc hội nghị

Viện trưởng

Nguyễn Văn Tài

 

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second