Hội thảo về EST

Monday - 01/06/2009 23:45
Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ xây dựng Chiến lược quốc gia về Phát triển giao thông bền vững về môi trường (EST)” do Trung tâm Phát triển vùng Liên Hợp quốc (UNCRD) tài trợ, Vụ Môi trường trước đây và nay là Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cùng với Vụ Môi trường - Bộ Giao thông vận tải đã và đang xây dựng Dự thảo Chiến lược quốc gia về Phát triển giao thông bền vững về môi trường. Qua các lần lấy ý kiến tham vấn chuyên gia, các nhà quản lý từ các bộ, ngành và các địa phương, đến nay đã hoàn thành Dự thảo số 3.Để giới thiệu khái niệm EST trong quản lý giao thông và môi trường đồng thời lấy ý kiến đóng góp của các địa phương để hoàn thiện Dự thảo Chiến lược, được sự tài trợ của Chương trình Không khí sạch Việt Nam- Thụy Sỹ (SVCAP), Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cùng với Vụ Môi trường - Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức hội thảo tham vấn 3 miền về Chiến lược EST dự kiến tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh lần lượt vào ngày 16, 17 và 18/6/2009.Ban Môi trường và Phát triển bền vững

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ xây dựng Chiến lược quốc gia về Phát triển giao thông bền vững về môi trường (EST)” do Trung tâm Phát triển vùng Liên Hợp quốc (UNCRD) tài trợ, Vụ Môi trường trước đây và nay là Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cùng với Vụ Môi trường - Bộ Giao thông vận tải đã và đang xây dựng Dự thảo Chiến lược quốc gia về Phát triển giao thông bền vững về môi trường. Qua các lần lấy ý kiến tham vấn chuyên gia, các nhà quản lý từ các bộ, ngành và các địa phương, đến nay đã hoàn thành Dự thảo số 3.
Để giới thiệu khái niệm EST trong quản lý giao thông và môi trường đồng thời lấy ý kiến đóng góp của các địa phương để hoàn thiện Dự thảo Chiến lược, được sự tài trợ của Chương trình Không khí sạch Việt Nam- Thụy Sỹ (SVCAP), Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cùng với Vụ Môi trường - Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức hội thảo tham vấn 3 miền về Chiến lược EST dự kiến tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh lần lượt vào ngày 16, 17 và 18/6/2009.

Ban Môi trường và Phát triển bền vững

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second