Hội thảo về kế hoạch sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên nước

Tuesday - 19/05/2009 17:21
Thời gian: 02 ngày (từ 22/5 và 24/5)   Địa điểm: Khách sạn Công đoàn Đồ Sơn, Khu 1 Đồ Sơn, Hải Phòng   Chủ trì: -         Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường -         Lãnh đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước      

Thời gian:

02 ngày (từ 22/5 và 24/5)

 

Địa điểm:

Khách sạn Công đoàn Đồ Sơn, Khu 1 Đồ Sơn, Hải Phòng

 

Chủ trì:

-         Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường

-         Lãnh đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước

     

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second