Kết quả tuyển dụng viên chức 2009

Sunday - 22/11/2009 11:16
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2009 (kèm theo Quyết định số  75 /QĐ-VCLCS  ngày 06  tháng 11  năm 2009 của Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường)     STT Chuyên môn dự tuyển/ Họ và tên Nam/ Nữ Ngày sinh Điểm kết quả học tập Điểm phỏng vấn (thang điểm 100) Điểm ưu tiên Tổng cộng Ghi chú Điểm TBC (Bảng điểm) Điểm TBC (Bảng điểm) x 20 = thang điểm 200 1 2 3 4 5 6=5x20 7 8 9=6+7+8 10 KHỐI CÁC ĐƠN VỊ GIÚP VIỆC VIỆN TRƯỞNG I Quản lý môi trường 1 Lương Thị Đức Nữ 14/07/1987 7.53 150.60 40.00 30.00 220.60 Không trúng tuyển 2 Triệu Văn Hòa Nam 20/12/1986 6.71 134.20 42.50 0.00 176.70 Không trúng tuyển 3 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 30/01/1986 6.99 139.80 45.00 0.00 184.80 Không trúng tuyển 4 Vũ Lực Nam 16/08/1983 7.41 148.20 53.50 0.00 201.70 Không trúng tuyển 5 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 26/10/1983 7.40 148.00 73.50 0.00 221.50 Trúng tuyển 6 Trịnh Thị Thu Vân Nữ 22/03/1987 7.18 143.60 0.00 0.00 143.60 Không trúng tuyển (bỏ thi) 7 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 04/02/1981 7.03 140.60 66.00 0.00 206.60 Không trúng tuyển 8 Vũ Thị Quỳnh Linh Nữ 07/03/1987 7.46 149.20 62.50 0.00 211.70 Không trúng tuyển 9 Dương Thị Dung Nữ 22/03/1987 7.14 142.80 30.00 0.00 172.80 Không trúng tuyển 10 Nguyễn Thị Thanh Huệ Nữ 01/12/1987 7.42 148.40 42.50 0.00 190.90 Không trúng tuyển II Kế toán 1 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 25/09/1983 8.00 160.00 90.50 10.00 260.50 Trúng tuyển 2 Nguyễn Thị Hà Nữ 01/08/1975 5.94 118.80 77.50 0.00 196.30 Trúng tuyển III Tài chính-Tín dụng 1 Huỳnh Thị Bích Hằng Nữ 22/12/1981 6.97 139.47 77.50 0.00 216.97 Trúng tuyển IV Chính sách Hợp tác quốc tế 1 Nguyễn Văn Huy Nam 20/09/1982 8.38 167.50 84.00 0.00 251.50 Trúng tuyển V Tiếng Anh 1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 24/12/1984 7.72 154.40 79.50 0.00 233.90 Trúng tuyển   KHỐI CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU CHUYÊN MÔN I Hóa thực phẩm 1 Nguyễn Ngọc Lê Nam 06/06/1971 9.17 183.33 77.50 0.00 260.83 Trúng tuyển II Địa lý 1 Đặng Trung Tú Nam 07/12/1977 8.63 172.60 85.00 0.00 257.60 Trúng tuyển III Hóa 1 Dương Thị Phương Anh Nữ 08/10/1982 7.33 146.68 75.00 0.00 221.68 Trúng tuyển 1 Hán Thị Phương Nga Nữ 06/03/1984 7.71 154.20 0.00 0.00 154.20 Không trúng tuyển (bỏ thi) IV Luật 1 Nguyễn Xuân Lượt Nam 18/12/1984 7.20 144.00 45.00 30.00 219.00 Không trúng tuyển 2 Phạm Kim Long Nam 24/10/1984 6.27 125.40 47.50 0.00 172.90 Không trúng tuyển 3 Lưu Thị Tuyết Nữ 23/07/1986 7.27 145.40 45.00 0.00 190.40 Không trúng tuyển V Kinh tế phát triển 1 Nguyễn Ngọc Tú Nam 10/11/1983 6.98 139.60 72.50 30.00 242.10 Trúng tuyển 2 Nguyễn Thị Hồng Giang Nữ 01/06/1982 7.02 140.40 62.50 0.00 202.90 Không trúng tuyển 3 Lê Văn Vinh Nam 25/06/1984 6.50 130.00 45.00 0.00 175.00 Không trúng tuyển VI Kinh tế 1 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 12/02/1987 8.24 164.80 50.00 30.00 244.80 Không trúng tuyển 2 Lại Văn Mạnh Nam 10/09/1982 7.21 144.20 91.00 10.00 245.20 Trúng tuyển 3 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 17/11/1983 7.18 143.60 47.50 0.00 191.10 Không trúng tuyển VII Quản trị kinh doanh 1 Nguyễn Hoàng Minh Nam 08/12/1977 8.93 178.50 77.50 0.00 256.00 Trúng tuyển VIII Khoa học môi trường 1 Lưu Đức Dũng Nam 01/07/1983 8.88 177.60 47.50 0.00 225.10 Không trúng tuyển 2 Nguyễn Thị Luyến Nữ 04/09/1982 7.29 145.80 0.00 0.00 145.80 Không trúng tuyển (bỏ thi) IX Công nghệ và quản lý môi trường 1 Kim Thị Thúy Ngọc Nữ 10/11/1973 8.23 164.50 95.00 0.00 259.50 Trúng tuyển X Quản lý môi trường 1 Nguyễn Minh Khoa Nam 22/03/1985 8.33 166.67 82.50 0.00 249.17 Không trúng tuyển 2 Nguyễn Thị Thúy Vân Nữ 06/07/1983 7.90 158.00 0.00 0.00 158.00 Không trúng tuyển (bỏ thi) 3 Hoàng Hồng Hạnh Nữ 17/10/1977 8.31 166.20 85.00 0.00 251.20 Trúng tuyển XI Nông học 1 Nguyễn Ngọc Tuân Nam 12/04/1978 6.78 135.60 72.50 0.00 208.10 Trúng tuyển XII Lâm sinh 1 Phùng Đình Trung Nam 15/05/1982 8.00 160.00 47.50 0.00 207.50 Không trúng tuyển 2 Nguyễn Minh Chí Nam 13/10/1979 7.91 158.20 0.00 30.00 188.20 Không trúng tuyển (bỏ thi)

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2009

(kèm theo Quyết định số  75 /QĐ-VCLCS  ngày 06  tháng 11  năm 2009 của Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường)

 

 

STT

Chuyên môn dự tuyển/
Họ và tên

Nam/ Nữ

Ngày sinh

Điểm kết quả học tập

Điểm phỏng vấn (thang điểm 100)

Điểm

ưu tiên

Tổng cộng

Ghi chú

Điểm TBC (Bảng điểm)

Điểm TBC (Bảng điểm) x 20 = thang điểm 200

1

2

3

4

5

6=5x20

7

8

9=6+7+8

10

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ GIÚP VIỆC VIỆN TRƯỞNG

I

Quản lý môi trường

1

Lương Thị Đức

Nữ

14/07/1987

7.53

150.60

40.00

30.00

220.60

Không trúng tuyển

2

Triệu Văn Hòa

Nam

20/12/1986

6.71

134.20

42.50

0.00

176.70

Không trúng tuyển

3

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nữ

30/01/1986

6.99

139.80

45.00

0.00

184.80

Không trúng tuyển

4

Vũ Lực

Nam

16/08/1983

7.41

148.20

53.50

0.00

201.70

Không trúng tuyển

5

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nữ

26/10/1983

7.40

148.00

73.50

0.00

221.50

Trúng tuyển

6

Trịnh Thị Thu Vân

Nữ

22/03/1987

7.18

143.60

0.00

0.00

143.60

Không trúng tuyển (bỏ thi)

7

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

04/02/1981

7.03

140.60

66.00

0.00

206.60

Không trúng tuyển

8

Vũ Thị Quỳnh Linh

Nữ

07/03/1987

7.46

149.20

62.50

0.00

211.70

Không trúng tuyển

9

Dương Thị Dung

Nữ

22/03/1987

7.14

142.80

30.00

0.00

172.80

Không trúng tuyển

10

Nguyễn Thị Thanh Huệ

Nữ

01/12/1987

7.42

148.40

42.50

0.00

190.90

Không trúng tuyển

II

Kế toán

1

Nguyễn Thị Minh Tâm

Nữ

25/09/1983

8.00

160.00

90.50

10.00

260.50

Trúng tuyển

2

Nguyễn Thị Hà

Nữ

01/08/1975

5.94

118.80

77.50

0.00

196.30

Trúng tuyển

III

Tài chính-Tín dụng

1

Huỳnh Thị Bích Hằng

Nữ

22/12/1981

6.97

139.47

77.50

0.00

216.97

Trúng tuyển

IV

Chính sách Hợp tác quốc tế

1

Nguyễn Văn Huy

Nam

20/09/1982

8.38

167.50

84.00

0.00

251.50

Trúng tuyển

V

Tiếng Anh

1

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nữ

24/12/1984

7.72

154.40

79.50

0.00

233.90

Trúng tuyển

 

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU CHUYÊN MÔN

I

Hóa thực phẩm

1

Nguyễn Ngọc Lê

Nam

06/06/1971

9.17

183.33

77.50

0.00

260.83

Trúng tuyển

II

Địa lý

1

Đặng Trung Tú

Nam

07/12/1977

8.63

172.60

85.00

0.00

257.60

Trúng tuyển

III

Hóa

1

Dương Thị Phương Anh

Nữ

08/10/1982

7.33

146.68

75.00

0.00

221.68

Trúng tuyển

1

Hán Thị Phương Nga

Nữ

06/03/1984

7.71

154.20

0.00

0.00

154.20

Không trúng tuyển (bỏ thi)

IV

Luật

1

Nguyễn Xuân Lượt

Nam

18/12/1984

7.20

144.00

45.00

30.00

219.00

Không trúng tuyển

2

Phạm Kim Long

Nam

24/10/1984

6.27

125.40

47.50

0.00

172.90

Không trúng tuyển

3

Lưu Thị Tuyết

Nữ

23/07/1986

7.27

145.40

45.00

0.00

190.40

Không trúng tuyển

V

Kinh tế phát triển

1

Nguyễn Ngọc Tú

Nam

10/11/1983

6.98

139.60

72.50

30.00

242.10

Trúng tuyển

2

Nguyễn Thị Hồng Giang

Nữ

01/06/1982

7.02

140.40

62.50

0.00

202.90

Không trúng tuyển

3

Lê Văn Vinh

Nam

25/06/1984

6.50

130.00

45.00

0.00

175.00

Không trúng tuyển

VI

Kinh tế

1

Nguyễn Thị Minh Phương

Nữ

12/02/1987

8.24

164.80

50.00

30.00

244.80

Không trúng tuyển

2

Lại Văn Mạnh

Nam

10/09/1982

7.21

144.20

91.00

10.00

245.20

Trúng tuyển

3

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

17/11/1983

7.18

143.60

47.50

0.00

191.10

Không trúng tuyển

VII

Quản trị kinh doanh

1

Nguyễn Hoàng Minh

Nam

08/12/1977

8.93

178.50

77.50

0.00

256.00

Trúng tuyển

VIII

Khoa học môi trường

1

Lưu Đức Dũng

Nam

01/07/1983

8.88

177.60

47.50

0.00

225.10

Không trúng tuyển

2

Nguyễn Thị Luyến

Nữ

04/09/1982

7.29

145.80

0.00

0.00

145.80

Không trúng tuyển (bỏ thi)

IX

Công nghệ và quản lý môi trường

1

Kim Thị Thúy Ngọc

Nữ

10/11/1973

8.23

164.50

95.00

0.00

259.50

Trúng tuyển

X

Quản lý môi trường

1

Nguyễn Minh Khoa

Nam

22/03/1985

8.33

166.67

82.50

0.00

249.17

Không trúng tuyển

2

Nguyễn Thị Thúy Vân

Nữ

06/07/1983

7.90

158.00

0.00

0.00

158.00

Không trúng tuyển (bỏ thi)

3

Hoàng Hồng Hạnh

Nữ

17/10/1977

8.31

166.20

85.00

0.00

251.20

Trúng tuyển

XI

Nông học

1

Nguyễn Ngọc Tuân

Nam

12/04/1978

6.78

135.60

72.50

0.00

208.10

Trúng tuyển

XII

Lâm sinh

1

Phùng Đình Trung

Nam

15/05/1982

8.00

160.00

47.50

0.00

207.50

Không trúng tuyển

2

Nguyễn Minh Chí

Nam

13/10/1979

7.91

158.20

0.00

30.00

188.20

Không trúng tuyển (bỏ thi)

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second