Seminar về chi trả dịch vụ hệ sinh thái (PES)

Wednesday - 08/07/2009 19:42
Thời gian: 14.00 ngày 15/7/2008 Địa điểm: Hội trường tầng 1 Viện CLCSTNMT   Đơn vị chuẩn bị: Ban Quản lý tài nguyên và Đa dạng sinh học   Chủ trì: Phó Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh

Thời gian: 14.00 ngày 15/7/2008

Địa điểm: Hội trường tầng 1 Viện CLCSTNMT

 

Đơn vị chuẩn bị: Ban Quản lý tài nguyên và Đa dạng sinh học

 

Chủ trì: Phó Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second