Tổng quan

Monday - 01/06/2009 21:56
Thông tin có vai trò vô cùng quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với các cơ quan Chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thời đại hiện nay. Ai làm chủ được thế giới thông tin sẽ làm chủ được tri thức của nhân loại. Việc công bố, giới thiệu các thông tin hay tiếp cận với các thông tin ngày nay trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với sự phát triển nhanh chóng của Internet. Người có nhu cầu sử dụng thông tin có nhiều sự lựa chọn hơn, dễ dàng tìm kiếm thông tin hơn, tuy nhiên, điều mà người tiếp cận thông tin quan ngại là sự tin cậy, chân thực của các thông tin. Trong nhiều trường hợp, do thiếu thông tin hoặc tiếp nhận các thông tin không chính xác, tin cậy có thể dẫn đến việc đưa ra các quyết định gây thiệt hại cho chính bản thân người ra quyết định, thậm chí cho cả xã hội.Trong việc hoạch định chiến lược, chính sách thì thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và luôn phải đi trước một bước. Thông tin là nguyên liệu “đầu vào” quan trọng cho quá trình hoạch định chiến lược, chính sách. Không thể có chiến lược, chính sách tốt, phù hợp với thực tiễn nếu như không có đủ thông tin hay thông tin không xác thực. Bên cạnh đó, các đối tượng chịu sự điều chỉnh của các chiến lược, chính sách cũng có được các thông tin hữu ích để định hướng hành vi, hoạt động của mình phù hợp với các quy định của Chính phủ. Do vậy, để phục vụ tốt hơn nhu cầu tiếp cận và sử dụng hiệu quả các thông tin thì việc tích hợp các thông tin, đặc biệt là các thông tin chuyên ngành là một công việc vô cùng cần thiết. Việc tổng hợp, tích hợp các thông tin thành hệ thống như vậy được gọi là xây dựng cơ sở dữ liệu.Cơ sở dữ liệu ngày nay được biết đến như là một thư viện, một nguồn thông tin đáng tin cậy. Mọi thông tin hay các thông tin chuyên ngành có thể được truy cập, tiếp cận từ hệ thống các cơ sở dữ liệu. Các thông tin đều được chia sẻ và trở thành tài sản chung của cộng đồng. Ở các nước, đặc biệt là các nước phát triển, việc xây dựng cơ sở dữ liệu luôn là một công việc được ưu tiên đầu tư của Chính phủ cũng như các bộ, ngành. Hoạt động này hiện nay cũng trở thành xu hướng tất yếu ở các nước đang phát triển.
Thông tin có vai trò vô cùng quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với các cơ quan Chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thời đại hiện nay. Ai làm chủ được thế giới thông tin sẽ làm chủ được tri thức của nhân loại. Việc công bố, giới thiệu các thông tin hay tiếp cận với các thông tin ngày nay trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với sự phát triển nhanh chóng của Internet. Người có nhu cầu sử dụng thông tin có nhiều sự lựa chọn hơn, dễ dàng tìm kiếm thông tin hơn, tuy nhiên, điều mà người tiếp cận thông tin quan ngại là sự tin cậy, chân thực của các thông tin. Trong nhiều trường hợp, do thiếu thông tin hoặc tiếp nhận các thông tin không chính xác, tin cậy có thể dẫn đến việc đưa ra các quyết định gây thiệt hại cho chính bản thân người ra quyết định, thậm chí cho cả xã hội.
Trong việc hoạch định chiến lược, chính sách thì thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và luôn phải đi trước một bước. Thông tin là nguyên liệu “đầu vào” quan trọng cho quá trình hoạch định chiến lược, chính sách. Không thể có chiến lược, chính sách tốt, phù hợp với thực tiễn nếu như không có đủ thông tin hay thông tin không xác thực. Bên cạnh đó, các đối tượng chịu sự điều chỉnh của các chiến lược, chính sách cũng có được các thông tin hữu ích để định hướng hành vi, hoạt động của mình phù hợp với các quy định của Chính phủ. Do vậy, để phục vụ tốt hơn nhu cầu tiếp cận và sử dụng hiệu quả các thông tin thì việc tích hợp các thông tin, đặc biệt là các thông tin chuyên ngành là một công việc vô cùng cần thiết. Việc tổng hợp, tích hợp các thông tin thành hệ thống như vậy được gọi là xây dựng cơ sở dữ liệu.
Cơ sở dữ liệu ngày nay được biết đến như là một thư viện, một nguồn thông tin đáng tin cậy. Mọi thông tin hay các thông tin chuyên ngành có thể được truy cập, tiếp cận từ hệ thống các cơ sở dữ liệu. Các thông tin đều được chia sẻ và trở thành tài sản chung của cộng đồng. Ở các nước, đặc biệt là các nước phát triển, việc xây dựng cơ sở dữ liệu luôn là một công việc được ưu tiên đầu tư của Chính phủ cũng như các bộ, ngành. Hoạt động này hiện nay cũng trở thành xu hướng tất yếu ở các nước đang phát triển.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second