Nghiên cứu ban đầu cơ sở lý luận về chia sẻ tài nguyên nước nhằm đề xuất xây dựng dự án về chia sẻ tài nguyên nước công bằng, hiệu quả các nguồn nước hiện có tại Việt Nam

Monday - 15/08/2011 16:22
Mục tiêu: Cung cấp cơ sở lý luận ban đầu và nhu cầu về chia sẻ tài nguyên nước nhằm đề xuất xây dựng dự án về chia sẻ tài nguyên nước công bằng và hiệu quả các nguồn nước hiện có tại Việt Nam. Nội dung: - Thu thập, phân tích cơ sở lý luận về chia sẻ tài nguyên nước; - Nghiên cứu một số kinh nghiệm chia sẻ tài nguyên nước trên thế giới; - Rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chia sẻ tài nguyên nước; - Đánh giá sơ bộ về nhu cầu chia sẻ tài nguyên nước, vai trò của quy hoạch lưu vực sông trong việc thiết lập hệ thống cơ cấu chia sẻ nguồn nước; - Đề xuất xây dựng dự án về chia sẻ tài nguyên nước công bằng và hiệu quả các nguồn nước hiện có tại Việt Nam. Kết quả đạt được: Các báo cáo chuyên đề nghiên cứu cơ sở lý luận ban đầu về chia sẻ tài nguyên nước và một số nội dung đề xuất xây dựng dự án về chia sẻ tài nguyên nước công bằng và hiệu quả các nguồn nước hiện có tại Việt Nam và báo cáo tổng hợp đề tài. Thời gian thực hiện: Năm 2010 Chủ nhiệm đề tài: Phùng Thị Châm Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường


Mục tiêu:

Cung cấp cơ sở lý luận ban đầu và nhu cầu về chia sẻ tài nguyên nước nhằm đề xuất xây dựng dự án về chia sẻ tài nguyên nước công bằng và hiệu quả các nguồn nước hiện có tại Việt Nam.


Nội dung:

- Thu thập, phân tích cơ sở lý luận về chia sẻ tài nguyên nước;

- Nghiên cứu một số kinh nghiệm chia sẻ tài nguyên nước trên thế giới;

- Rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chia sẻ tài nguyên nước;

- Đánh giá sơ bộ về nhu cầu chia sẻ tài nguyên nước, vai trò của quy hoạch lưu vực sông trong việc thiết lập hệ thống cơ cấu chia sẻ nguồn nước;

- Đề xuất xây dựng dự án về chia sẻ tài nguyên nước công bằng và hiệu quả các nguồn nước hiện có tại Việt Nam.


Kết quả đạt được:

Các báo cáo chuyên đề nghiên cứu cơ sở lý luận ban đầu về chia sẻ tài nguyên nước và một số nội dung đề xuất xây dựng dự án về chia sẻ tài nguyên nước công bằng và hiệu quả các nguồn nước hiện có tại Việt Nam và báo cáo tổng hợp đề tài.


Thời gian thực hiện:

Năm 2010


Chủ nhiệm đề tài: Phùng Thị Châm

Đơn vị chủ trì thực hiện:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second