Nghiên cứu, tổng hợp kết quả điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách về tài nguyên khoáng sản và bảo tồn di tích địa chất

Monday - 15/08/2011 16:03
  Mục tiêu: Tổng hợp kết quả điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách về tài nguyên khoáng sản và bảo tồn di sản địa chất.   Nội dung: - Nghiên cứu tổng quan trong và ngoài nước về tình hình điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và di sản vật chất; - Tổng hợp các kết quả điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và di sản địa chất; - Nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ để phục vụ việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và di sản địa chất.   Sản phẩm: Các báo cáo chuyên đề nghiên cứu, tổng hợp kết quả điều tra cơ bản về địa chất tài nguyên khoáng sản và di sản địa chất; Báo cáo tổng hợp đề tài.   Thời gian thực hiện: Năm 2010   Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

 

Mục tiêu:

Tổng hợp kết quả điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách về tài nguyên khoáng sản và bảo tồn di sản địa chất.

 

Nội dung:

- Nghiên cứu tổng quan trong và ngoài nước về tình hình điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và di sản vật chất;

- Tổng hợp các kết quả điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và di sản địa chất;

- Nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ để phục vụ việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và di sản địa chất.

 

Sản phẩm:

Các báo cáo chuyên đề nghiên cứu, tổng hợp kết quả điều tra cơ bản về địa chất tài nguyên khoáng sản và di sản địa chất; Báo cáo tổng hợp đề tài.

 

Thời gian thực hiện:

Năm 2010

 

Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Newer articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second