Research theoretical and practical foundations and propose Environment Code framework towards establishing mechanisms to manage and protect the environment in sync with socialist-oriented market economy institution

 •   30/03/2016 10:30:22 PM
 •   Viewed: 1497
1. Objectives of the study:Establishing theoretical and practical foundations, and propose Environment Code framework (scope, subjects, principles,...

Research on scientific basis of spatial planning for development of coastal zone towards harmony between spaces formainland socio-economic development and marine economic development

 •   30/03/2016 10:25:31 PM
 •   Viewed: 1816
1. Objectives of the study:Clarify the scientific basis for marine spatial planning topropose solutions for improvement of public policies which...

Research to develop a national system of measuring, reporting and verification (MRV) for management of greenhouse gas emissions reduction activities in Vietnam

 •   30/03/2016 10:22:30 PM
 •   Viewed: 1790
1. Objectives of Research: Overall Objective: Research to develop a national system of measuring, reporting and verification (MRV) for management of...

Research, identify and propose measures to cope with the risks and challenges of ecological security in Vietnam in the process of international economic integration

 •   30/03/2016 10:16:40 PM
 •   Viewed: 1499
1. Objectives of Research: - Provide the theoretical basis and practical experience of the developed countries on ensuring ecological security to...

Research scientific basis, the proposed construction and application of indicators of mitigation of greenhouse gas emissions in Vietnam

 •   30/03/2016 10:11:39 PM
 •   Viewed: 1568
1. Objectives of research:- Establishing the basis of scientific and practical evaluation index construction activities GHG emissions;- Develop a set...

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung Bộ luật Môi trường theo hướng xác lập cơ chế quản lý và bảo vệ môi trường đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

 •   21/08/2011 10:09:41 PM
 •   Viewed: 2206
Mục tiêu: Xác lập cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung Bộ luật Môi trường (phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, cấu trúc và các nội dung chính) phù...

Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ chế hai giá đất (giá do Nhà nước quy định, giá thị trường) đối với việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và đề xuất giải pháp để giá đất do Nhà nước quy định tiệm cận với giá thị trường

 •   15/08/2011 05:42:42 PM
 •   Viewed: 2100
  Mục tiêu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế hai giá đất; kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về cơ chế xây dựng và áp dụng...

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về thời hạn, hạn mức sử dụng đất sản xuất nông nghiệp; đề xuất về cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện pháp luật đất đai

 •   15/08/2011 05:39:53 PM
 •   Viewed: 1606
  Mục tiêu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đánh giá hiệu quả, những mặt còn hạn chế của các quy định về thời hạn, hạn mức sử dụng đất sản...

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất cơ chế, chính sách góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong quy hoạch, kế hoạch bị thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư, phát triển khu đô thị, khu công nghiệp nước

 •   15/08/2011 05:32:28 PM
 •   Viewed: 1865
  Mục tiêu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn về thu hồi đất; quyền của người sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất thực hiện các dự án...

Nghiên cứu cơ sở lý luận và qui định về quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai của một số quốc gia trên thế giới, rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam

 •   06/08/2011 09:21:12 PM
 •   Viewed: 2209
Mục tiêu: - Luận giải xu hướng lựa chọn hình thức sở hữu đất đai chủ yếu hiện nay trên thế giới, tính ưu việt và những hạn chế. - So sánh, phân...

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất cơ chế chính sách phân bổ, sử dụng quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam

 •   15/08/2011 05:25:22 PM
 •   Viewed: 1713
  Mục tiêu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về việc phân bổ, sử dụng quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. - Đề xuất cơ chế chính sách phân bổ,...

Đề tài Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất phương pháp xác định thiệt hại dân sự do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra trên một số dòng sông ở Việt Nam

 •   07/08/2011 05:25:21 PM
 •   Viewed: 2706
  Mục tiêu: - Mục tiêu tổng quát Góp phần giảm ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên một số dòng...

Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn, thử nghiệm đánh giá tác động môi trường của chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên lên môi trường ở nước ta

 •   06/08/2011 05:07:29 PM
 •   Viewed: 1556
Mục tiêu: - Mục tiêu tổng quát: Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, xây dựng phương pháp luận về đánh giá tác động lên môi trường của chính sách...
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second