Investigating, surveying and completing economic and financial mechanisms and policies promoting the recovery and development of natural capital

 •   30/03/2016 09:40:55 PM
 •   Viewed: 1731
  Objectives:General objective: To complete the system of economic and financial policies and mechanisms to promote the recovery and development of...

Conducting investigation and survey to formulate a scheme developing environment-friendly product market

 •   30/03/2016 09:39:09 PM
 •   Viewed: 1798
Objectives General objectives: To contribute to the production and consumption of environment- friendly products, form the green economy, create new...

Formulating a policy framework to promote green growth in Vietnam

 •   30/03/2016 09:37:37 PM
 •   Viewed: 1683
Objectives :To develop a policy framework to promote green growth in the field of natural resources and environment in Vietnam until 2020, vision to...

Formulating policies to promote environmental economics in Vietnam

 •   30/03/2016 09:34:10 PM
 •   Viewed: 1606
Objectives :- To provide a theoretical and practical basis, set goals and propose a policy framework to promote environmental economics for the period...

Identification of direction and roadmap of functional zoning implementation as a basis for sustainable development planning

 •   30/03/2016 09:30:41 PM
 •   Viewed: 1605
Objective: Identification of practical needs and rationale for the direction and roadmap of functional zoning implementation based on ecological...

Development and improvement of policies on the human resource organization and assignment for investigation, natural resources and environmental management, and marine hydrometeorology.

 •   30/03/2016 09:28:24 PM
 •   Viewed: 1699
  Objectives: Propose a framework and roadmap for the development and improvement of policies on human resource organizational structure,...

Research and establish regulations on recycling of solid waste in the Environmental Protection Law (as amended) and guidance documents.

 •   30/03/2016 09:26:52 PM
 •   Viewed: 1786
- Management Level: Ministry Level- Implementing agency: Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and EnvironmentObjective:Provide...

Investigate, evaluate, and establish clean air policy and legal framework in Vietnam

 •   30/03/2016 09:21:05 PM
 •   Viewed: 1709
- Management Level: Ministry Level- Implementing agency: Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and EnvironmentObjective of the...

Xây dựng đề án “Quản lý và sử dụng tài nguyên ”

 •   15/08/2011 05:48:34 PM
 •   Viewed: 1679
  Đang xây dựng

Dự án xây dựng chiến lược phát triển bền vững biển Việt Nam

 •   24/11/2009 01:26:56 PM
 •   Viewed: 3872
  1. Mục tiêu 1.1 Mục tiêu tổng quát Xây dựng Chiến lược phát triển bền vững biển Việt Nam nhằm góp phần quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài...

Dự án xây dựng khung chính sách phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái của các vùng ở Việt Nam (thử nghiệm cho các vùng: Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên)

 •   24/11/2009 10:21:42 AM
 •   Viewed: 3400
1. Mục tiêuMục tiêu tổng quát: Thúc đẩy phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái của các vùng ở Việt Nam.Mục tiêu cụ...

Dự án xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020

 •   24/11/2009 10:18:58 AM
 •   Viewed: 2536
1. Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát: Định hướng cụ thể phát triển các kỹ thuật bức xạ và hạt nhân trong các lĩnh vực khí tượng, thủy văn, địa chất,...

Dự án "Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2020"

 •   24/11/2009 10:15:35 AM
 •   Viewed: 3060
1. Mục tiêu Mục tiêu tổng quát: Định hướng công tác BVMT nhằm phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2011 – 2020. Mục tiêu cụ thể:Đánh giá tình...

Dự án điều tra, nghiên cứu, đề xuất phương pháp xây dựng quy trình tổ chức thực hiện và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách bảo vệ môi trường

 •   24/11/2009 10:11:55 AM
 •   Viewed: 2555
1. Mục tiêu - Mục tiêu tổng quát: Nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách BVMT góp...

Dự án xây dựng chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường Việt Nam

 •   24/11/2009 10:09:55 AM
 •   Viewed: 2970
1. Mục tiêu- Mục tiêu tổng quát: Phát triển ngành kinh tế môi trường (KTMT) thành một ngành kinh tế tổng hợp có vai trò quan trong trong nền kinh...

Dự án áp dụng thử nghiệm kiểm toán chất thải trong quản lý môi trường ngành công nghiệp Việt Nam

 •   24/11/2009 10:07:00 AM
 •   Viewed: 3845
1.    Mục tiêu - Mục tiêu tổng quát: Khuyến khích áp dụng kiểm toán chất thải trong quản lý môi trưởng ở Việt Nam, góp phần kiểm soát ô nhiễm môi...

Dự án xây dựng chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 - 2020

 •   24/11/2009 10:03:58 AM
 •   Viewed: 2874
Mục tiêu - Mục tiêu tổng quát: Định hướng phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 – 2020. - Mục tiêu cụ thể: Xây dựng và trình...

Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu chiến lược , chính sách tài nguyên và môi trường

 •   24/11/2009 09:57:08 AM
 •   Viewed: 2795
Mục tiêu- Mục tiêu tổng quát: Đáp ứng nhu cầu tiếp cận, khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chiến lược, chính sách...

Other

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second