Làm việc với đoàn đánh giá giữa kỳ dự án Tăng cường năng lực kiểm kê khí nhà kính quốc gia tại Việt Nam

Tuesday - 18/12/2012 16:18
Trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực kiểm kê khí nhà kính quốc gia tại Việt Nam, đoàn chuyên gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) - tổ chức tài trợ - đã có hoạt động đánh giá giữa kỳ dự án tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) ngày 18 tháng 12 năm 2012. TS. Nguyễn Trung Thắng - Phó giám đốc dự án, Phó Viện trưởng tham dự buổi làm việc.

Thay mặt nhóm thực hiện dự án thuộc Viện, TS. Nguyễn Trung Thắng cho biết, ISPONRE đã chủ động, tích cực tiến hành triển khai các hoạt động thuộc phạm vi dự án, với sự hỗ trợ của Cố vấn trưởng Dự án (CTA) cùng các chuyên gia tư vấn trong nước.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, CTA và Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tại Hội thảo tham vấn đã được tổ chức, Viện đã hoàn thiện các báo cáo về hệ thống quốc gia kiểm kê khí nhà kính (gồm 4 báo cáo đầy đủ và 4 báo cáo rút gọn). Bên cạnh đó, Viện đã hoàn thiện 2 báo cáo về kế hoạch đánh giá năng lực kiểm kê khí nhà kính và kết quả đánh giá năng lực kiểm kê khí nhà kính lần thứ nhất. Các báo cáo được hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu chất lượng và đã được CTA thông qua.

Trao đổi về những khó khăn, trở ngại khi triển khai dự án và các giải pháp khắc phục, đại diện Viện đã đề xuất sự hỗ trợ về đào tạo QA/QC cho cán bộ Viện, tạo thuận lợi để Viện triển khai hoạt động này trong quá trình tham gia thực hiện hợp phần của dự án. Đề xuất này đã được phía JICA ghi nhận và chấp thuận.

Dự án Tăng cường năng lực kiểm kê khí nhà kính quốc gia tại Việt Nam được thực hiện trong các năm 2011 - 2014, với mục tiêu tăng cường năng lực và thực hiện kiểm kê khí nhà kính ở nước ta cho các năm cơ sở 2005 và 2010. ISPONRE là một trong số các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ thực hiện dự án, đơn vị đầu mối là Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

 

Văn phòng Viện

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second