Cơ cấu tổ chức

  •   15/11/2008 09:32:48 PM
  •   Viewed: 36659
Các Phòng chức năng Văn Phòng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Các Ban nghiên cứu Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược Ban Kinh tế Tài...

Phòng Hợp tác Quốc tế

  •   29/10/2008 04:49:05 AM
  •   Viewed: 11171
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng...

Phòng Kế hoạch - Tài chính

  •   29/10/2008 04:49:05 AM
  •   Viewed: 13211
Vị trí và chức năng Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng giúp Viện...

Văn phòng

  •   29/10/2008 04:49:05 AM
  •   Viewed: 11862
Vị trí và chức năng Văn phòng là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng giúp Viện trưởng tổ chức công...
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second