Cơ cấu tổ chức

Saturday - 15/11/2008 21:32
Các Phòng chức năng Văn Phòng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Các Ban nghiên cứu Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược Ban Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Ban Môi trường và Phát triển bền vững Ban Đất đai Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước Ban Biến đổi Khí hậu và các vấn đề toàn cầu Các Đơn vị sự nghiệp Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo Tạp chí Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường Bài viết liên quan {loadposition related}
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second