Phòng Hợp tác Quốc tế

Wednesday - 29/10/2008 04:49
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng tổ chức và quản lý các hoạt động về khoa học và hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Quản lý hoạt động khoa học - công nghệ a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng và trình Viện trưởng phê duyệt kế hoạch 5 năm, hàng năm về nghiên cứu khoa học-công nghệ đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện; b) Xây dựng và trình Viện trưởng ban hành quy chế về quản lý hoạt động khoa học - công nghệ và chất lượng kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học - công nghệ; c) Chủ trì, phối hợp với các Ban nghiên cứu của Viện tổng hợp các đề xuất đề tài, nhiệm khoa học - công nghệ trình Viện trưởng; d) Giúp Viện trưởng tổ chức thẩm định, xét duyệt về nội dung các đề xuất đề tài khoa học - công nghệ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của Viện; đ) Trình Viện trưởng quyết định việc giao, điều chỉnh kế hoạch khoa học - công nghệ hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Viện; e) Giúp Viện trưởng theo dõi, quản lý, đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học - công nghệ; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ; f) Thường trực Hội đồng khoa học của Viện. 2. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế 2.1. Xây dựng và phát triển quan hệ đối tác a) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế 5 năm và hàng năm; b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Viện cập nhật thông tin, xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Viện cập nhật thông tin về nguồn tài trợ, lĩnh vực ưu tiên tài trợ của các tổ chức quốc tế; đề xuất các dự án hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi trường; d) Chủ trì quản lý giao dịch, trao đổi thư đối ngoại, cung cấp thông tin và giới thiệu các chương trình, dự án với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các đối tác nước ngoài; đ) Giúp Viện trưởng về các hoạt động liên quan đến nhóm công tác môi trường tiểu vùng sông Mê Công mở rộng. 2.2. Quản lý đoàn ra, đoàn vào a) Chủ trì hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào; b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Viện; c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị liên quan, đề xuất với Viện trưởng cử công chức, viên chức, người lao động hợp đồng thuộc Viện đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài hoặc tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế; d) Làm đầu mối quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu tại Viện theo kế hoạch hợp tác giữa Viện với các tổ chức quốc tế; đ) Xây dựng, trình Viện trưởng ban hành theo thẩm quyền các quy chế quản lý viên chức, cán bộ hợp đồng đi nước ngoài; quy chế quản lý người nước ngoài làm việc tại các chương trình, dự án của Viện theo quy định của pháp luật. 2.3. Quản lý các dự án hợp tác quốc tế a) Giúp Viện trưởng theo dõi, quản lý việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Viện theo quy định của pháp luật; b) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo các nội dung liên quan đến các dự án, chương trình hợp tác quốc tế của Viện; c) Chủ trì, phối hợp thực hiện các dự án hợp tác quốc tế theo phân công của Viện trưởng. 3. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản của phòng; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác được giao. 4. Chủ trì hoặc phối hợp, tham gia với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng. Cơ cấu tổ chức 1. Lãnh đạo Phòng a) Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế có một Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng; b) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phòng; c) Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. 2. Các bộ phận chức năng a) Khoa học - Công nghệ; b) Hợp tác quốc tế. Thông tin liên hệ: Trưởng phòng: Ths. Kim Thị Thúy Ngọc Điện thoại: 04.37931629 (ext 444) ------------------------- Điện thoại thường trực: 04.37931629 (ext 789) Bài liên quan {loadposition related}

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng tổ chức và quản lý các hoạt động về khoa học và hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quản lý hoạt động khoa học - công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng và trình Viện trưởng phê duyệt kế hoạch 5 năm, hàng năm về nghiên cứu khoa học-công nghệ đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện;

b) Xây dựng và trình Viện trưởng ban hành quy chế về quản lý hoạt động khoa học - công nghệ và chất lượng kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học - công nghệ;

c) Chủ trì, phối hợp với các Ban nghiên cứu của Viện tổng hợp các đề xuất đề tài, nhiệm khoa học - công nghệ trình Viện trưởng;

d) Giúp Viện trưởng tổ chức thẩm định, xét duyệt về nội dung các đề xuất đề tài khoa học - công nghệ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của Viện;

đ) Trình Viện trưởng quyết định việc giao, điều chỉnh kế hoạch khoa học - công nghệ hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Viện;

e) Giúp Viện trưởng theo dõi, quản lý, đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học - công nghệ; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ;

f) Thường trực Hội đồng khoa học của Viện.

2. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế

2.1. Xây dựng và phát triển quan hệ đối tác

a) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế 5 năm và hàng năm;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Viện cập nhật thông tin, xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Viện cập nhật thông tin về nguồn tài trợ, lĩnh vực ưu tiên tài trợ của các tổ chức quốc tế; đề xuất các dự án hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi trường;

d) Chủ trì quản lý giao dịch, trao đổi thư đối ngoại, cung cấp thông tin và giới thiệu các chương trình, dự án với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các đối tác nước ngoài;

đ) Giúp Viện trưởng về các hoạt động liên quan đến nhóm công tác môi trường tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.

2.2. Quản lý đoàn ra, đoàn vào

a) Chủ trì hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào;

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Viện;

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị liên quan, đề xuất với Viện trưởng cử công chức, viên chức, người lao động hợp đồng thuộc Viện đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài hoặc tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế;

d) Làm đầu mối quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu tại Viện theo kế hoạch hợp tác giữa Viện với các tổ chức quốc tế;

đ) Xây dựng, trình Viện trưởng ban hành theo thẩm quyền các quy chế quản lý viên chức, cán bộ hợp đồng đi nước ngoài; quy chế quản lý người nước ngoài làm việc tại các chương trình, dự án của Viện theo quy định của pháp luật.

2.3. Quản lý các dự án hợp tác quốc tế

a) Giúp Viện trưởng theo dõi, quản lý việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Viện theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo các nội dung liên quan đến các dự án, chương trình hợp tác quốc tế của Viện;

c) Chủ trì, phối hợp thực hiện các dự án hợp tác quốc tế theo phân công của Viện trưởng.

3. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản của phòng; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác được giao.

4. Chủ trì hoặc phối hợp, tham gia với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Phòng

a) Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế có một Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng;

b) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phòng;

c) Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

2. Các bộ phận chức năng

a) Khoa học - Công nghệ;

b) Hợp tác quốc tế.

Thông tin liên hệ:

Trưởng phòng: Ths. Kim Thị Thúy Ngọc
Điện thoại: 04.37931629 (ext 444)
-------------------------
Điện thoại thường trực: 04.37931629 (ext 789)

Bài liên quan

{loadposition related}

Newer articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second