Phòng Kế hoạch - Tài chính

Wednesday - 29/10/2008 04:49
Vị trí và chức năng Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng giúp Viện trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính của Viện. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Về kế hoạch: a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trình Viện trưởng kế hoạch 5 năm, hàng năm đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện; hướng dẫn, tổ chức việc thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách 5 năm, hàng năm trình Viện trưởng để báo cáo cơ quan quản lý cấp trên; trình Viện trưởng quyết định phương án tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính 5 năm và hàng năm sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách được Bộ giao cho Viện; c) Trình Viện trưởng quyết định việc giao, điều chỉnh kế hoạch hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Viện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. 2. Về công tác tài chính của đơn vị dự toán cấp II: a) Chủ trì thẩm định, trình Viện trưởng dự toán các đề án, dự án, đề tài do các đơn vị trong Viện chủ trì; các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù, mua sắm, sửa chữa tài sản; các dự án có tính chất đầu tư xây dựng;b) Giúp Viện trưởng quản lý tài chính, kế toán theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II, bao gồm: hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện chế độ tài chính, kế toán; kiểm tra, thẩm định, xét duyệt và thông báo quyết toán ngân sách hàng năm đối với các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp; các nguồn kinh phí viện trợ và các nguồn kinh phí khác; c) Trình Viện trưởng báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của Viện để báo cáo cơ quan quản lý cấp trên;d) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản của Nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định hiện hành; thẩm định, trình Viện trưởng phê duyệt danh mục mua sắm tài sản; thực hiện chế độ báo cáo về tài sản theo qui định hiện hành. 3. Về công tác tài chính, kế toán của các phòng, ban thuộc khối cơ quan Viện: a) Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán của khối các phòng, ban thuộc Viện đảm bảo thực hiện đúng chế độ kế toán, quyết toán tài chính theo quy định hiện hành; b) Phối hợp với các phòng, ban lập dự toán chi tiết các nhiệm vụ chi theo kế hoạch hàng năm trình Viện trưởng phê duyệt, hoặc cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền;d) Lập sổ theo dõi tài sản nhà nước của các phòng, ban thuộc Viện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do Nhà nước và Bộ quy định. 4. Tham gia thẩm định, xét duyệt các đề tài, dự án, luận chứng kinh tế - kỹ thuật của Viện. 5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, chế độ, định mức, đơn giá liên quan đến lĩnh vực kế hoạch tài chính theo quy định của Nhà nước và của Bộ. 6. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 7. Tổng hợp, xây dựng báo cáo về quản lý các nguồn kinh phí viện trợ nước ngoài theo quy định, hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên. 8. Quản lý cán bộ, viên chức, lao động thuộc Phòng. 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao. Cơ cấu tổ chức Phòng Kế hoạch - Tài chính có Trưởng phòng và một số Phó trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; xây dựng kế hoạch và điều hành hoạt động của Phòng. Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công tác, nhiệm vụ được phân công. Thông tin liên hệ: Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Kim Ngân (số lẻ: 222) Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Minh Tâm (số lẻ: 112) Điện thoại: 04.37931629 (số lẻ: 456) Bài liên quan {loadposition related}

Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng giúp Viện trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính của Viện.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về kế hoạch:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trình Viện trưởng kế hoạch 5 năm, hàng năm đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện; hướng dẫn, tổ chức việc thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách 5 năm, hàng năm trình Viện trưởng để báo cáo cơ quan quản lý cấp trên; trình Viện trưởng quyết định phương án tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính 5 năm và hàng năm sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách được Bộ giao cho Viện;
c) Trình Viện trưởng quyết định việc giao, điều chỉnh kế hoạch hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Viện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

2. Về công tác tài chính của đơn vị dự toán cấp II:

a) Chủ trì thẩm định, trình Viện trưởng dự toán các đề án, dự án, đề tài do các đơn vị trong Viện chủ trì; các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù, mua sắm, sửa chữa tài sản; các dự án có tính chất đầu tư xây dựng;
b) Giúp Viện trưởng quản lý tài chính, kế toán theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II, bao gồm: hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện chế độ tài chính, kế toán; kiểm tra, thẩm định, xét duyệt và thông báo quyết toán ngân sách hàng năm đối với các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp; các nguồn kinh phí viện trợ và các nguồn kinh phí khác;
c) Trình Viện trưởng báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của Viện để báo cáo cơ quan quản lý cấp trên;
d) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản của Nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định hiện hành; thẩm định, trình Viện trưởng phê duyệt danh mục mua sắm tài sản; thực hiện chế độ báo cáo về tài sản theo qui định hiện hành.

3. Về công tác tài chính, kế toán của các phòng, ban thuộc khối cơ quan Viện:

a) Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán của khối các phòng, ban thuộc Viện đảm bảo thực hiện đúng chế độ kế toán, quyết toán tài chính theo quy định hiện hành;
b) Phối hợp với các phòng, ban lập dự toán chi tiết các nhiệm vụ chi theo kế hoạch hàng năm trình Viện trưởng phê duyệt, hoặc cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền;
d) Lập sổ theo dõi tài sản nhà nước của các phòng, ban thuộc Viện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do Nhà nước và Bộ quy định.

4. Tham gia thẩm định, xét duyệt các đề tài, dự án, luận chứng kinh tế - kỹ thuật của Viện.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, chế độ, định mức, đơn giá liên quan đến lĩnh vực kế hoạch tài chính theo quy định của Nhà nước và của Bộ.

6. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Tổng hợp, xây dựng báo cáo về quản lý các nguồn kinh phí viện trợ nước ngoài theo quy định, hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên.

8. Quản lý cán bộ, viên chức, lao động thuộc Phòng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

Phòng Kế hoạch - Tài chính có Trưởng phòng và một số Phó trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; xây dựng kế hoạch và điều hành hoạt động của Phòng.

Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công tác, nhiệm vụ được phân công.

Thông tin liên hệ:

  • Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Kim Ngân (số lẻ: 222)
  • Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Minh Tâm (số lẻ: 112)
  • Điện thoại: 04.37931629 (số lẻ: 456)

Bài liên quan

{loadposition related}

Newer articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second