Văn phòng

Wednesday - 29/10/2008 04:49
Vị trí và chức năng Văn phòng là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng giúp Viện trưởng tổ chức công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tổ chức cán bộ, quản trị và các công tác văn phòng khác. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Công tác hành chính, văn thư: a) Theo dõi, tổng hợp tình hình và báo cáo về các hoạt động của Viện;b) Tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, thông tin liên lạc; trình Viện trưởng ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế, Nội quy làm việc và đảm bảo trật tự kỷ cương trong cơ quan Viện; c) Phối hợp với các phòng, ban chức năng tổ chức hội nghị, cuộc họp, các chuyến đi công tác, tiếp khách do Lãnh đạo Viện chủ trì;d) Tổ chức công tác bảo vệ cơ quan, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, thiên tai và công tác y tế, quân sự của cơ quan. 2. Công tác tổ chức cán bộ: a) Giúp việc cho Viện trưởng về công tác tổ chức cán bộ; chính sách lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Viện; thực hiện chính sách xã hội khác theo quy định;b) Hướng dẫn, tổng hợp và thực hiện công tác thi đua khen thưởng; thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện. 3. Công tác quản trị: a) Trình Viện trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các Dự án sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; b) Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản; bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của các đơn vị thuộc khối cơ quan Viện; đề xuất giải quyết, làm thủ tục điều động, thanh lý tài sản theo chế độ hiện hành và kiểm kê tài sản định kỳ. 4. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 5. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Văn phòng. 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao. Cơ cấu tổ chức Văn phòng Viện có Chánh văn phòng và một số Phó chánh văn phòng. Chánh văn phòng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Văn phòng. Các Phó chánh văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng về nhiệm vụ được phân công. Thông tin liên hệ: Phó Chánh văn phòng phụ trách: Ths. Nguyễn Thị Minh Tâm (số lẻ: 112) Điện thoại: 04.37931629 (số lẻ: 123) Bài liên quan {loadposition related}

Vị trí và chức năng

Văn phòng là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng giúp Viện trưởng tổ chức công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tổ chức cán bộ, quản trị và các công tác văn phòng khác.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác hành chính, văn thư:

a) Theo dõi, tổng hợp tình hình và báo cáo về các hoạt động của Viện;
b) Tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, thông tin liên lạc; trình Viện trưởng ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế, Nội quy làm việc và đảm bảo trật tự kỷ cương trong cơ quan Viện;
c) Phối hợp với các phòng, ban chức năng tổ chức hội nghị, cuộc họp, các chuyến đi công tác, tiếp khách do Lãnh đạo Viện chủ trì;
d) Tổ chức công tác bảo vệ cơ quan, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, thiên tai và công tác y tế, quân sự của cơ quan.

2. Công tác tổ chức cán bộ:

a) Giúp việc cho Viện trưởng về công tác tổ chức cán bộ; chính sách lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Viện; thực hiện chính sách xã hội khác theo quy định;
b) Hướng dẫn, tổng hợp và thực hiện công tác thi đua khen thưởng; thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện.

3. Công tác quản trị:

a) Trình Viện trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các Dự án sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản;
b) Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản; bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của các đơn vị thuộc khối cơ quan Viện; đề xuất giải quyết, làm thủ tục điều động, thanh lý tài sản theo chế độ hiện hành và kiểm kê tài sản định kỳ.

4. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Văn phòng.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

Văn phòng Viện có Chánh văn phòng và một số Phó chánh văn phòng.

Chánh văn phòng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Văn phòng.

Các Phó chánh văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng về nhiệm vụ được phân công.

Thông tin liên hệ:

  • Phó Chánh văn phòng phụ trách: Ths. Nguyễn Thị Minh Tâm (số lẻ: 112)
  • Điện thoại: 04.37931629 (số lẻ: 123)

Bài liên quan

{loadposition related}

Newer articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second