Trung tâm Tư vấn và Đào tạo quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Wednesday - 29/10/2008 04:49
Vị trí và chức năng Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo (sau đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường, tư vấn và đào tạo về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trung tâm có tên giao dịch quốc tế là Center for Information, Consultancy and Training on Natural Resources Management and Environment Protection gọi tắt là CENICT. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Quản lý cơ sở dữ liệu và thông tin về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường: a) Tổ chức thu thập, tổng hợp, xử lý, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, thông tin về chiến lược, chính sách, phát triển và hội nhập quốc tế liên quan đến tài nguyên và môi trường; b) Biên tập, phát hành các bản tin, ấn phẩm (dưới dạng in, tiếng, hình) thuộc phạm vi nghiên cứu và thông tin của Viện; c) Biên tập và quản lý trang web của Viện; d) Quản lý thư viện của Viện; đ) Phối hợp cung cấp thông tin về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường với các cơ quan truyền thông đại chúng (truyền thanh, truyền hình, báo chí). 2. Cung cấp dịch vụ tư vấn: a) Cung cấp các dịch vụ về đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; b) Ký kết hợp đồng, tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện các đề tài, dự án của nhà nước, các tổ chức trong ngoài nước và tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, theo tiến độ theo yêu cầu; c ) Cung cấp các dịch vụ đánh giá tác động môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường; d) Thực hiện dịch vụ tư vấn, xây dựng mô hình thông tin về tài nguyên và môi trường; đ) Tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị, triển lãm, truyền thông về tài nguyên và môi trường. 3. Cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: a) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cơ quan, cộng đồng và cá nhân; b) Tổ chức đào tạo cán bộ sau đại học và đào tạo lại nâng cao trình độ cán bộ công chức, viên chức về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; c) Đào tạo kỹ năng phân tích chính sách, xây dựng mô hình, hội nhập quốc tế và khu vực trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; d) Đào tạo về khoa học, công nghệ và quản lý tiên tiến về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cơ quan, cộng đồng và cá nhân; đ) Hợp tác nghiên cứu, tham gia đào tạo và trao đổi khoa học kỹ thuật với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 4. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về quản lý tài nguyên và môi trường theo phân công của Viện trưởng. 5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn tài chính, tài sản, biên chế và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm. 6. Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III và các chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật. 7. Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc chức năng. 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng và Viện trưởng giao. Cơ cấu tổ chức 1. Lãnh đạo Trung tâm: a) Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm; c) Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 2. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo: a) Phòng Hành chính Tổng hợp; b) Phòng Đào tạo và Tổ chức sự kiện; c) Phòng Nghiên cứu Tư vấn; d) Phòng Thông tin và Truyền thông. Thông tin liên hệ: Giám đốc Trung tâm: TS Nguyễn Tùng Lâm Điện thoại: 043. 7931629 (ext 226) Bài liên quan {loadposition related}

Vị trí và chức năng

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo (sau đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường, tư vấn và đào tạo về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Trung tâm có tên giao dịch quốc tế là Center for Information, Consultancy and Training on Natural Resources Management and Environment Protection gọi tắt là CENICT.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quản lý cơ sở dữ liệu và thông tin về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường:

a) Tổ chức thu thập, tổng hợp, xử lý, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, thông tin về chiến lược, chính sách, phát triển và hội nhập quốc tế liên quan đến tài nguyên và môi trường;

b) Biên tập, phát hành các bản tin, ấn phẩm (dưới dạng in, tiếng, hình) thuộc phạm vi nghiên cứu và thông tin của Viện;

c) Biên tập và quản lý trang web của Viện;

d) Quản lý thư viện của Viện;

đ) Phối hợp cung cấp thông tin về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường với các cơ quan truyền thông đại chúng (truyền thanh, truyền hình, báo chí).

2. Cung cấp dịch vụ tư vấn:

a) Cung cấp các dịch vụ về đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

b) Ký kết hợp đồng, tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện các đề tài, dự án của nhà nước, các tổ chức trong ngoài nước và tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, theo tiến độ theo yêu cầu;

c ) Cung cấp các dịch vụ đánh giá tác động môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường;

d) Thực hiện dịch vụ tư vấn, xây dựng mô hình thông tin về tài nguyên và môi trường;

đ) Tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị, triển lãm, truyền thông về tài nguyên và môi trường.

3. Cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cơ quan, cộng đồng và cá nhân;

b) Tổ chức đào tạo cán bộ sau đại học và đào tạo lại nâng cao trình độ cán bộ công chức, viên chức về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

c) Đào tạo kỹ năng phân tích chính sách, xây dựng mô hình, hội nhập quốc tế và khu vực trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

d) Đào tạo về khoa học, công nghệ và quản lý tiên tiến về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cơ quan, cộng đồng và cá nhân;

đ) Hợp tác nghiên cứu, tham gia đào tạo và trao đổi khoa học kỹ thuật với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

4. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về quản lý tài nguyên và môi trường theo phân công của Viện trưởng.

5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn tài chính, tài sản, biên chế và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

6. Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III và các chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc chức năng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng và Viện trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm;

c) Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo:

a) Phòng Hành chính Tổng hợp;

b) Phòng Đào tạo và Tổ chức sự kiện;

c) Phòng Nghiên cứu Tư vấn;

d) Phòng Thông tin và Truyền thông.

Thông tin liên hệ:

Giám đốc Trung tâm: TS Nguyễn Tùng Lâm

Điện thoại: 043. 7931629 (ext 226)

    Bài liên quan

    {loadposition related}

    You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second