Đề án “Phát triển dịch vụ môi trường phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới đến năm 2020”

Sunday - 31/05/2009 22:22
Việt Nam đang phải đối mặt với các vấn đề môi trường do quá trình công nghiệp hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam cũng đang phải cam kết thực hiện ngày càng nhiều hơn các quy định quốc tế về môi trường…

Đặc biệt sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ môi trường  ở 5 phân ngành trong WTO (Dịch vụ xử lý nước thải; Dịch vụ xử lý rác thải; Dịch vụ làm sạch khí thải;  Dịch vụ xử lý tiếng ồn; Dịch vụ đánh giá tác động của môi trường. Do vậy, phát triển dịch vụ môi trường đang là một nhu cầu hết sức cấp thiết ở Việt Nam. Nhu cầu này mang tính khách quan của quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế nước ta hiện nay
Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ môi trường nước ta còn kém phát triển, chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, năng lực cung cấp dịch vụ và chất lượng dịch vụ còn thấp, khu vực tư nhân tham gia chưa nhiều vào lĩnh vực này. Bên cạnh đó, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động này chưa hoàn thiện, thị trường dịch vụ môi trường mới manh nha, phân tán, mức độ độc quyền còn cao, Nhà nước vẫn phải bao cấp lớn cho hoạt động BVMT… Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần phải có định hướng chiến lược phát triển dịch vụ môi trường, một mặt tạo điều kiện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi trường trong nước có đủ thời gian và những lợi thế để phát triển, mặt khác thu hút đầu tư nước ngoài, tranh thủ kinh nghiệm để bổ sung nguồn lực phát triển lĩnh vực này.
Theo Chỉ thị số 15/2007/CT-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ Xây dựng đề án phát triển dịch vụ môi trường phù hợp với các quy định WTO trong lĩnh vực xử lý môi trường, cung cấp các dịch vụ môi trường.
Đây là nhiệm vụ cấp thiết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức xây dựng và trình Thủ tuớng Chính phủ vào tháng 12 năm 2008 “Đề án phát triển dịch vụ môi trường phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới đến năm 2020” và Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án. Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ môi trường ở nước ta, mức độ đáp ứng các cam kết đối với WTO về dịch vụ môi trường và nhận dạng các cơ hội và thách thức trong bối cảnh hội nhập kinh tế đất nước.

Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt.

Nguồn: Ban Tổng hợp
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second