Biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Báo cáo “Biến đổi khí hậu ở Việt Nam” được Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Việt Nam công bố với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP).

Bản quyền © 2009, thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Việt Nam (ISPONRE) ISBN: 0-893507-779124

  Detail
File name:
Biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Version:
N/A
Author:
N/A
Website:
N/A
Category:
Publications
Upload:
18/02/2016 02:05
Update:
19/02/2016 03:51
Uploader:
admin
Copyright:
N/A
Size:
N/A
Views:
552
Downloads:
16
  Download
From INSTITUTE OF STRATEGY AND POLICY ON NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT:
   Rate
How do you feel?
Click on stars to rate
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second