Ban Biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu về biến đổi khí hậu:

a) Nghiên cứu cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, các vấn đề kinh tế - xã hội phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm:

- Thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

b) Nghiên cứu, điều tra, đánh giá tác động, dự báo xu hướng, diễn biến của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực, khu vực;

c) Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, thử nghiệm các mô hình, công cụ, cơ chế, chính sách mới trong quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu;

d) Nghiên cứu tiến trình và kết quả đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu, đề xuất các giải pháp về chủ trương, chính sách của Việt Nam.

2. Nghiên cứu về các vấn đề toàn cầu:

a) Tổng hợp, phân tích, đánh giá và dự báo xu hướng các vấn đề tài nguyên môi trường xuyên biên giới, trong khu vực và toàn cầu;

b) Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện của các điều ước và cam kết quốc tế về tài nguyên và môi trường;

c) Nghiên cứu, đánh giá, dự báo các tác động của các hiệp định thương mại tự do đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường của Việt Nam.

3. Chủ trì, tham gia xây dựng, phản biện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực biến đổi khí hậu theo sự phân công của Viện trưởng.

4. Hằng năm cập nhật các vấn đề mới, bổ sung kinh nghiệm quốc tế, phát hiện các bất cập về chiến lược, chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, các vấn đề toàn cầu theo sự phân công của Viện trưởng.

5. Chủ trì, tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ; dự án hợp tác quốc tế theo phân công của Viện trưởng.

6. Huy động các nguồn lực hỗ trợ nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao.

7. Tham gia đào tạo, tư vấn và truyền thông trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu.

8. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Ban.

9. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.


Thông tin liên hệ:

  • Trưởng ban: TS. Nguyễn Sỹ Linh. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 227)
  • Phó Trưởng ban: Ths. Nguyễn Thị Thu Hà. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 227)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây