Ban Đất đai

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Đất đai là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về quản lý và sử dụng đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về quản lý và sử dụng đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám và các vấn đề kinh tế - xã hội có liên quan để thực hiện đề xuất, tham mưu xây dựng, hoàn thiện chiến lược, cơ chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám.

2. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, thử nghiệm các mô hình, công cụ, cơ chế, chính sách mới trong quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám.

3. Thực hiện nghiên cứu, điều tra, đánh giá, dự báo chiến lược về xu hướng, diễn biến trong quản lý và sử dụng đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám; đánh giá tiềm năng và hiệu quả sử dụng tài nguyên đất.

4. Thực hiện xây dựng, phản biện đối với chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám theo phân công của Viện trưởng.

5. Hằng năm cập nhật các vấn đề mới, bổ sung kinh nghiệm quốc tế, phát hiện các bất cập về chiến lược, chính sách liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao.

6. Đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, dự án, chương trình, đề tài khoa học và công nghệ các cấp thuộc lĩnh vực nghiên cứu theo phân công của Viện trưởng.

7. Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Ban; tham gia xây dựng kế hoạch công tác của Viện; báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban theo quy định hiện hành.

8. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Ban.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.


Thông tin liên hệ:

  • Phó Trưởng ban: Ths. Phạm Thị Minh Thủy. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 223)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây