Ban Đất đai

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Đất đai là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về quản lý và sử dụng đất đai; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, tổng kết thực tiễn về quản lý và sử dụng đất đai và các vấn đề kinh tế - xã hội có liên quan để thực hiện đề xuất, tham mưu xây dựng, hoàn thiện chiến lược, chính sách về quản lý và sử dụng đất đai.

2. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, thử nghiệm các mô hình, công cụ, cơ chế, chính sách mới trong quản lý nhà nước về đất đai.

3. Thực hiện nghiên cứu, điều tra, đánh giá, dự báo chiến lược về xu hướng, diễn biến trong quản lý và sử dụng đất đai; đánh giá tiềm năng và hiệu quả sử dụng tài nguyên đất.

4. Chủ trì, tham gia xây dựng, phản biện đối với chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai theo phân công của Viện trưởng.

5. Hằng năm cập nhật các vấn đề mới, bổ sung kinh nghiệm quốc tế, phát hiện các bất cập về chiến lược, chính sách của nhà nước liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai theo phân công của Viện trưởng.

6. Đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, dự án, chương trình, đề tài khoa học và công nghệ các cấp thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Ban theo phân công của Viện trưởng.

7. Tham gia cung cấp các dịch vụ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng và truyền thông liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.

8. Chủ động tìm kiếm, tăng cường nguồn lực nghiên cứu, mở rộng cung cấp các dịch vụ đến các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo lĩnh vực chuyên môn được giao.

9. Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Ban; tham gia xây dựng kế hoạch công tác của Viện; báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban theo quy định hiện hành.

10. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Ban.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban

a) Lãnh đạo Ban Đất đai có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban; số lượng cấp phó được bổ nhiệm phải phù hợp với số lượng người làm việc tại đơn vị ở thời điểm đó theo quy định hiện hành;

b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Ban;

c) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các viên chức khác và người lao động

Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của lãnh đạo Ban, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban, lãnh đạo Viện và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Thông tin liên hệ:

  • Phó Trưởng ban: Ths. Phạm Thị Minh Thủy. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 223)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây