Ban Địa chất, Khoáng sản và Tài nguyên nước

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Địa chất, Khoáng sản và Tài nguyên nước là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về địa chất, khoáng sản và tài nguyên nước; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm trong nước, kinh nghiệm quốc tế, điều tra, đánh giá, tổng kết thực tiễn về quản lý khoáng sản và tài nguyên nước và các vấn đề kinh tế - xã hội có liên quan; dự báo xu hướng và diễn biến trong khai thác, sử dụng khoáng sản và tài nguyên nước để thực hiện đề xuất, tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản và tài nguyên nước

2. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, thử nghiệm các mô hình, công cụ, cơ chế, chính sách mới trong quản lý địa chất, khoáng sản và tài nguyên nước.

 3. Thực hiện xây dựng, phản biện đối với chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản và tài nguyên nước theo phân công của Viện trưởng

4. Hằng năm cập nhật các vấn đề mới, bổ sung kinh nghiệm quốc tế, phát hiện các bất cập về chiến lược, chính sách của nhà nước liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản và tài nguyên nước theo phân công của Viện trưởng.

5. Đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, dự án, chương trình, đề tài khoa học và công nghệ các cấp thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Ban theo phân công của Viện trưởng.

6. Thực hiện cung cấp các dịch vụ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng và truyền thông liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban theo phân công của Viện trưởng.

7. Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Ban; tham gia xây dựng kế hoạch công tác của Viện; báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban theo quy định hiện hành.

8. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Ban.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban

a) Lãnh đạo Ban Địa chất, Khoáng sản và Tài nguyên nước có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban;

b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Ban;

c) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các viên chức khác

Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của lãnh đạo Ban, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban, lãnh đạo Viện và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Thông tin liên hệ:

  • Trưởng banThs. Nguyễn Thị Kim Ngân. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 222)
  • Phó trưởng ban: Ths. Nguyễn Mạnh Tưởng. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ 225)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây