Ban Môi trường và Phát triển bền vững

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Môi trường và Phát triển bền vững là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu về môi trường

a) Nghiên cứu các vấn đề môi trường trong nước, khu vực, toàn cầu và các tác động đến môi trường Việt Nam;

b) Nghiên cứu cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế, dự báo về xu hướng, diễn biến môi trường và các vấn đề kinh tế - xã hội có liên quan để thực hiện đề xuất, tham mưu xây dựng, hoàn thiện chiến lược, cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường, bao gồm:

- Phòng ngừa, ứng phó với sự cố và kiểm soát ô nhiễm môi trường;

- Quản lý chất thải; phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường;

- Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

c) Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất việc áp dụng các cơ chế, chính sách, mô hình, công cụ mới trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

2. Nghiên cứu về phát triển bền vững

a) Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế; tổng kết thực tiễn; xu thế về phát triển bền vững và các điều kiện để áp dụng vào Việt Nam;

b) Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các cơ chế, chính sách, mô hình, công cụ mới nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam.

3. Chủ trì, tham gia xây dựng, phản biện đối với chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của Ban theo phân công của Viện trưởng.

4. Hằng năm cập nhật các vấn đề mới, bổ sung kinh nghiệm quốc tế, phát hiện các bất cập về chiến lược, chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững theo phân công của Viện trưởng.

5. Đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, dự án, chương trình, đề tài khoa học và công nghệ các cấp thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Ban theo phân công của Viện trưởng.

6. Tham gia cung cấp các dịch vụ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng và truyền thông liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.

7. Chủ động tìm kiếm, tăng cường nguồn lực nghiên cứu, mở rộng cung cấp các dịch vụ đến các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo các lĩnh vực chuyên môn được giao.

8. Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Ban; tham gia xây dựng kế hoạch công tác của Viện; báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban theo quy định hiện hành.

9. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Ban.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban

a) Ban Môi trường và Phát triển bền vững có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban; số lượng cấp phó được bổ nhiệm phải phù hợp với số lượng người làm việc tại đơn vị ở thời điểm đó theo quy định hiện hành;

b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Ban;

c) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các viên chức khác và người lao động

Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của lãnh đạo Ban, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban, lãnh đạo Viện và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Thông tin liên hệ:

  • Trưởng ban: TS. Hoàng Hồng Hạnh. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 220)
  • Phó Trường ban: Ths. Dương Thị Phương Anh. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 221)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây