Ban Môi trường và Phát triển bền vững

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Môi trường và Phát triển bền vững là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu về môi trường

a) Nghiên cứu các vấn đề môi trường trong nước, khu vực, toàn cầu và các tác động đến môi trường Việt Nam;

b) Nghiên cứu cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm trong nước và quốc tế, dự báo về xu hướng, diễn biến môi trường và các vấn đề kinh tế - xã hội có liên quan để đề xuất, tham mưu xây dựng, hoàn thiện chiến lược, cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

c) Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất việc áp dụng các cơ chế, chính sách, mô hình, công cụ mới trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

2. Nghiên cứu về phát triển bền vững

a) Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm trong nước và quốc tế; tổng kết thực tiễn; xu thế về phát triển bền vững và các điều kiện để áp dụng vào Việt Nam;

b) Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các cơ chế, chính sách, mô hình, công cụ mới nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam.

3. Thực hiện xây dựng, phản biện đối với chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của Ban theo phân công của Viện trưởng.

4.  Hằng năm cập nhật các vấn đề mới, bổ sung kinh nghiệm quốc tế, phát hiện các bất cập về chiến lược, chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tài nguyên và môi trường theo phân công của Viện trưởng.

5. Đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, dự án, chương trình, đề tài khoa học và công nghệ các cấp thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Ban theo phân công của Viện trưởng.

6. Thực hiện cung cấp các dịch vụ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng và truyền thông liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban; tư vấn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường theo phân công của Viện trưởng.

7. Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Ban; tham gia xây dựng kế hoạch công tác của Viện; báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban theo quy định hiện hành.

8. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Ban.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.


Thông tin liên hệ:

  • Trưởng ban: TS. Hoàng Hồng Hạnh. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 220)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây