Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về dự báo chiến lược, quản lý tổng hợp, cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế về dự báo chiến lược; quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề kinh tế - xã hội có liên quan để thực hiện đề xuất, tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách của ngành tài nguyên và môi trường.
 2. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành, giải quyết các vấn đề liên vùng, cơ chế giải quyết tranh chấp, xung đột trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
 3. Nghiên cứu, điều tra, đánh giá, tổng kết thực tiễn, đề xuất xây dựng, thử nghiệm các mô hình, công cụ dự báo về xu hướng, diễn biến tài nguyên và môi trường; dự báo chiến lược phát triển ngành và các lĩnh vực theo phân công của Viện trưởng.
 4. Nghiên cứu, đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực để quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong nền kinh tế thị trường.
 5. Nghiên cứu, phân tích và đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
 6. Nghiên cứu, đề xuất việc lồng ghép các quy định về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vào hệ thống pháp luật có liên quan.
 7. Chủ trì, tham gia xây dựng, phản biện đối với chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến từ hai lĩnh vực quản lý của ngành trở lên theo phân công của Viện trưởng.
 8. Hàng năm cập nhật các vấn đề mới, bổ sung kinh nghiệm quốc tế, phát hiện các bất cập về chiến lược, chính sách liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu theo phân công của Viện trưởng.
 9. Đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, dự án, chương trình, đề tài khoa học và công nghệ các cấp thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Ban theo phân công của Viện trưởng.
 10. Tham gia cung cấp các dịch vụ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng và truyền thông liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.
 11. Chủ động tìm kiếm, tăng cường nguồn lực nghiên cứu, mở rộng cung cấp các dịch vụ đến các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo các lĩnh vực chuyên môn được giao.
 12. Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Ban; tham gia xây dựng kế hoạch công tác của Viện; báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban theo quy định hiện hành.
 13. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Ban.
 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban

a) Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban; số lượng cấp phó được bổ nhiệm phải phù hợp với số lượng người làm việc tại đơn vị ở thời điểm đó theo quy định hiện hành;

b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Ban;

c) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các viên chức khác và người lao động

Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của lãnh đạo Ban, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban, lãnh đạo Viện và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Thông tin liên hệ:

 • Trưởng banTS. Đặng Trung Tú. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 114)
 • Phó Trưởng ban: Ths. Phan Thị Kim Oanh. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 114)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây