Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về quản lý tổng hợp, cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng, dự báo chiến lược về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về quản lý tổng hợp; cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng; cơ chế giải quyết tranh chấp, xung đột; dự báo chiến lược trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề kinh tế - xã hội có liên quan để thực hiện đề xuất, tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách của ngành tài nguyên và môi trường.
  2. Nghiên cứu, điều tra, đánh giá, tổng kết thực tiễn, đề xuất xây dựng, thử nghiệm các mô hình, công cụ dự báo về xu hướng, diễn biến tài nguyên và môi trường; dự báo chiến lược phát triển ngành và các lĩnh vực theo phân công của Viện trưởng.
  3. Nghiên cứu, đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực để quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
  4. Nghiên cứu, phân tích và đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
  5. Nghiên cứu, đề xuất việc lồng ghép các quy định về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vào hệ thống pháp luật có liên quan.
  6. Thực hiện đánh giá tác động, phản biện đối với chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến từ hai lĩnh vực quản lý của ngành trở lên theo phân công của Viện trưởng.
  7. Hàng năm cập nhật các vấn đề mới, bổ sung kinh nghiệm quốc tế, phát hiện các bất cập về chiến lược, chính sách liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu được giao.
  8. Đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, dự án, chương trình, đề tài khoa học và công nghệ các cấp thuộc lĩnh vực nghiên cứu của được giao.

9. Thực hiện cung cấp các dịch vụ, tư vấn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban theo phân công của Viện trưởng.

10. Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Ban; tham gia xây dựng kế hoạch công tác của Viện; báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban theo quy định hiện hành.

11. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Ban.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.


Thông tin liên hệ:

  • Trưởng banTS. Đặng Trung Tú. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 114)
  • Phó Trưởng ban: Ths. Phan Thị Kim Oanh. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 114)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây