Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm của các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế của Viện; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Hoạt động khoa học và công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng, các đơn vị trực thuộc Viện quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp;

b) Phối hợp với Văn phòng, các đơn vị trực thuộc Viện quản lý và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng;

c) Chủ trì quản lý hồ sơ năng lực khoa học và công nghệ của Viện, lý lịch khoa học của các cán bộ thuộc Viện và làm đầu mối về thủ tục phối hợp với các đơn vị ngoài Viện trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

d) Giúp Lãnh đạo Viện tham gia thẩm định, xét duyệt các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo phân công của Bộ trưởng;

e) Thường trực Hội đồng khoa học của Viện.

3. Hoạt động hợp tác quốc tế

a) Xây dựng và phát triển quan hệ đối tác

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng và thực hiện các đề xuất dự án hợp tác quốc tế, các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện với các cơ quan đối tác, các tổ chức quốc tế về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện huy động các nguồn tài trợ, đầu tư của các tổ chức quốc tế cho công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ của Viện;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện hợp tác, đối thoại chính sách với các nước, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Chủ trì quản lý giao dịch, trao đổi thư đối ngoại, giới thiệu và cung cấp thông tin về Viện với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các đối tác nước ngoài;

- Giúp Viện trưởng về các hoạt động kỹ thuật liên quan đến nhóm công tác môi trường tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.

b) Quản lý các dự án hợp tác quốc tế

- Giúp Viện trưởng theo dõi, quản lý việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Viện theo quy định của pháp luật và nhà tài trợ;

- Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế theo phân công của Viện trưởng.

c) Quản lý đoàn ra, đoàn vào

- Chủ trì hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào;

- Thực hiện thủ tục đoàn ra của Lãnh đạo Viện;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị liên quan, đề xuất với Viện trưởng cử công chức, viên chức, người lao động hợp đồng thuộc Viện đi công tác, trao đổi nghiên cứu ở nước ngoài hoặc tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Viện;

- Làm đầu mối quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu tại Viện theo kế hoạch hợp tác giữa Viện với các tổ chức quốc tế.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện chủ động tìm kiếm cơ hội tham gia, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu từ các nguồn lực trong nước và quốc tế khác.

5. Xây dựng, trình Viện trưởng ban hành các quy chế liên quan đến các nhiệm vụ của Phòng theo quy định hiện hành; theo dõi quá trình thực hiện các quy chế và đề xuất, trình Viện trưởng điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế quy chế.

6. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Phòng theo quy định hiện hành.

7. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Phòng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Phòng

a) Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng; số lượng cấp phó được bổ nhiệm phải phù hợp với số lượng người làm việc tại đơn vị ở thời điểm đó theo quy định hiện hành;

b) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phòng;

c) Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các viên chức khác và người lao động

Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của lãnh đạo Phòng, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Viện và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Thông tin liên hệ:  

  • Trưởng phòng: Ts. Kim Thị Thúy Ngọc. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 444)

  • Phó Trưởng phòng: Ths. Hoàng Thanh Hương. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 113)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây