Trung tâm Phát triển và Ứng dụng khoa học công nghệ về đất đai

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Phát triển và Ứng dụng khoa học công nghệ về đất đai là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường có chức năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng, chuyển giao, thông tin khoa học công nghệ trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám; thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Phát triển và Ứng dụng khoa học công nghệ về đất đai là đơn vị hạch toán phụ thuộc có con dấu và tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật; có trụ sở tại Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ về đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám.

2. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ về đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám.

3. Nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học công nghệ về các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kinh tế, tài chính đất đai; đăng ký, thống kê, kiểm kê đất đai; điều tra, đánh giá đất; thông tin, dữ liệu đất đai; đo đạc bản đồ và viễn thám.

4. Thực hiện các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực đất đai; đo đạc bản đồ và viễn thám theo phân công của Viện trưởng.

5. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án sản xuất thử nghiệm về nghiên cứu phát triển, ứng dụng  khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực đất đai; đo đạc bản đồ và viễn thám.

6. Phân tích mẫu đất, mẫu nước phục vụ cho các lĩnh vực nghiên cứuquản lý nhà nước về đất đai, môi trường; tham gia nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về phân tích mẫu đất, mẫu nước, xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước.

7. Triển khai, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong quản lý, sử dụng đất đai; đo đạc bản đồ và viễn thám.

8. Thông tin kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực đất đai; đo đạc bản đồ và viễn thám theo quy định.

9. Thực hiện nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá thuộc lĩnh vực đất đai; đo đạc bản đồ và viễn thám theo phân công của Viện trưởng.

10. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án chuyên môn về tài nguyên và môi trường theo sự phân công của Viện trưởng.

11. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực đất đai; đo đạc bản đồ và viễn thám theo phân công của Viện trưởng.

12. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về: lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa, ô nhiễm đất; phân hạng đất nông nghiệp; phân tích mẫu đất, mẫu nước, xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước; thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; xác định giá đất; đo đạc bản đồ, viễn thám; đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; các dịch vụ, tư vấn khác thuộc lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp của Viện và quy định của pháp luật.

14. Thực hiện nhiệm vụ tài chính- kế toán, các chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật của đơn vị hạch toán phụ thuộc.

15. Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Trung tâm; tham gia xây dựng kế hoạch công tác của Viện; thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định hiện hành.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

a) Trung tâm Phát triển và Ứng dụng khoa học công nghệ về đất đai có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Trung tâm Phát triển và Ứng dụng khoa học công nghệ về đất đai, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao; quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; ban hành quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Trung tâm;

c) Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các đơn vị thuộc Trung tâm

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

b) Phòng Phát triển - Ứng dụng khoa học công nghệ về quy hoạch và tài chính đất đai.

c) Phòng Phát triển - Ứng dụng khoa học công nghệ về đăng ký và dữ liệu đất đai.

d) Phòng Phát triển - Ứng dụng khoa học công nghệ về đo đạc bản đồ và viễn thám.

đ) Phòng Phân tích mẫu đất, nước.

3. Các viên chức khác và người lao động

Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Lãnh đạo Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo Viện và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

Thông tin liên hệ:

Phó GĐ điều hành TT: ThS. Lê Gia Chinh. Điện thoại: 02438686087

Địa chỉ: Số 9 ngõ 78 Giải phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây