Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo, và dịch vụ về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở tại thành phố Hà Nội; hoạt động theo cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

3. Trung tâm có tên giao dịch quốc tế là Center for Consultancy, Training and Services on Environment and Natural Resources (gọi tắt là CTSEN).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và các dự án, nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Viện trưởng.

2. Tư vấn

a) Xây dựng chiến lược, chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

b) Đánh giá tác động, phản biện về phương diện tài nguyên, môi trường và  biến đổi khí hậu đối với các chiến lược, chính sách, qui hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực;

c) Lập quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường;

d) Thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và biến đổi khí hậu;

e) Các giải pháp kỹ thuật, mô hình quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu;

g) Đánh giá nhu cầu và lập dự án chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu;

h) Xây dựng các mô hình kinh tế xanh, phát triển các-bon thấp, sản xuất sạch hơn, kiểm toán môi trường,  đổi mới sinh thái, kế hoạch hành động xanh.

3. Cung cấp các dịch vụ

a) Phổ biến cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

b) Tổ chức hội thảo, hội nghị, triển lãm, sự kiện truyền thông về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu;

c) Ứng dụng GIS, mô hình mô phỏng trong dự báo về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu;

d) Các dịch vụ thông tin, truyền thông về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu;

e) Phân tích thí nghiệm, điều tra, thống kê, kiểm kê, khảo sát về tài nguyên và môi trường.

4. Đào tạo

a) Đào tạo tiến sỹ về các chuyên ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

b)  Tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ của Viện do Bộ phân công;

c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng phân tích chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu theo nhu cầu xã hội.

5. Xuất bản Tạp chí Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật; Tổ chức biên tập, phát hành các ấn phẩm về những kết quả nghiên cứu của Viện.

6. Quản lý cơ sở dữ liệu, thông tin về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường

a) Tổ chức thu thập, tổng hợp, xử lý, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu. thông tin liên quan đến chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

b) Biên tập và quản lý trang web của Viện;

c) Quản lý thư viện của Viện;

d) Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng cung cấp thông tin về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường theo yêu cầu của Viện trưởng.

7. Hợp tác nghiên cứu, trao đổi thông tin về khoa học, công nghệ, kỹ thuật với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, quy chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Viện.

8. Phối hợp với các ban chuyên môn của Viện thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đào tạo, tư vấn, dịch vụ theo phân công của Viện trưởng.

9. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và quy chế của Viện.

10. Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, các chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật và của đơn vị dự toán cấp III.

11. Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Ban; tham gia xây dựng kế hoạch công tác của Viện; báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định hiện hành.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

a) Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; số lượng cấp phó được bổ nhiệm phải phù hợp với số lượng người làm việc tại đơn vị ở thời điểm đó theo quy định hiện hành;

b) Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao; quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; ban hành quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Trung tâm;

c) Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các viên chức khác và người lao động

Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của lãnh đạo Trung tâm, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo Viện và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Thông tin liên hệ:

  • Phó Giám đốcThs. Trịnh Thị Hải Yến. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 166)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây