Văn phòng

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng quản lý và thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, tổng hợp, văn thư - lưu trữ, quản trị, kế hoạch - tài chính và các nhiệm vụ chung của Viện khác do Viện trưởng phân công.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác Tổ chức cán bộ

a) Tham mưu, giúp Viện trưởng quản lý và thực hiện công tác tổ chức cán bộ bao gồm công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc; công tác cán bộ; công tác phát triển nguồn nhân lực, quản lý, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng và chế độ, chính sách, lao động tiền lương đối với, viên chức và người lao động thuộc Viện; thường trực Hội đồng nâng lương của Viện;

b) Quản lý hồ sơ viên chức thuộc Viện.

2. Công tác Thi đua khen thưởng

Hướng dẫn, tổng hợp và thực hiện công tác thi đua khen thưởng; thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện; thường trực Hội đồng sáng kiến của Viện.

3. Công tác Tổng hợp

a) Xây dựng Kế hoạch công tác hàng năm của Viện; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện Kế hoạch công tác của Viện, Kế hoạch công tác của các đơn vị và báo cáo Viện trưởng tình hình hoạt động của Viện;

b) Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Viện theo quy định của Bộ;

c) Đầu mối theo dõi chương trình công tác của Bộ, các ý kiến kết luận tại cuộc họp hội ý Lãnh đạo Bộ, giao ban tháng, quý, hội nghị sơ kết, tổng kết;

d) Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hội nghị sơ kết, tổng kết, tổng hợp, thông báo các ý kiến kết luận cuộc họp; tổng hợp thông báo lịch tuần Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Viện.

4. Công tác Văn thư - Lưu trữ

a) Quản lý con dấu, quản lý văn bản đi, đến của Viện;

b)  Kiểm tra thể thức và trình tự, thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Viện;

c) Chủ trì thực hiện xử lý văn bản trên phần mềm hồ sơ công việc;

d) Đầu mối tổ chức thực hiện chế độ lưu trữ văn bản theo quy định hiện hành.  

5. Công tác Quản trị

a) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản; bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ cho hoạt động chung của Viện;

b) Đầu mối tổ chức triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Viện;

c) Trình Viện trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án sửa chữa, mua sắm, cải tạo cơ sở vật chất, các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi thẩm quyền của Viện;

d) Tổ chức thực hiện công tác quân sự, an ninh trật tự, vệ sinh cơ quan, phòng cháy, chữa cháy và phòng chống thiên tai của Viện;

e) Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị trực thuộc Viện thực hiện công tác lễ tân,  tổ chức hội nghị, hội thảo và tiếp khách do Lãnh đạo Viện chủ trì.

6. Công tác Kế hoạch - Tài chính

a) Công tác Kế hoạch

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách 05 năm, 03 năm, hàng năm của Viện theo yêu cầu của Bộ; Kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Viện;

- Tổ chức theo dõi quá trình đề xuất, thẩm định, phê duyệt, tiến độ thực hiện, nghiệm thu các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, hợp đồng dịch vụ do Viện thực hiện.

b) Công tác Tài chính - Kế toán

- Tổ chức thực hiện công tác tài chính - kế toán theo cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; của đơn vị cấp III đối với nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp;  

- Chủ trì thẩm định, trình Viện trưởng dự toán, dự toán điều chỉnh các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ Khoa học và công nghệ của Viện; các hợp đồng cung cấp dịch vụ, hoạt động mua sắm, sửa chữa tài sản; các dự án có tính chất đầu tư xây dựng và các hoạt động khác do Viện thực hiện trong phạm vi thẩm quyền của Viện;

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản trong Viện.

7. Đầu mối tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; cải cách hành chính.

8. Xây dựng trình Viện trưởng ban hành các quy chế liên quan đến các nhiệm vụ của Văn phòng theo quy định hiện hành; theo dõi quá trình thực hiện các quy chế và đề xuất, trình Viện trưởng điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế quy chế.

9. Đầu mối giúp Viện trưởng về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách tài nguyên và môi trường.

10. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng theo quy định.

11. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Văn phòng.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.


Thông tin liên hệ:

  • Chánh văn phòng: ThS. Nguyễn Ngọc Tú. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 111)
  • Phó Chánh văn phòng: ThS. Huỳnh Thị Bích Hằng. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 456)
  • Phó Chánh văn phòng: ThS. Nguyễn Thị Hà. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 123)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây