Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Chủ nhật - 06/08/2017 23:19
Thực hiện Kế hoạch 949-KH/ĐU về Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng ủy Bộ, ngày 7/8/2017, Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết số 10, 11,12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Các cán bộ, Đảng viên của Viện tham gia học tập Nghị quyết đầy đủ và sau buổi học, mỗi cá nhân sẽ viết thu hoạch cá nhân về những vấn đề đã được lĩnh hội.

Qua hơn 30 năm đổi mới, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá X, Đảng ta luôn quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, rút ra các bài học kinh nghiệm, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng đầy đủ hơn; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, có nhiều đặc điểm của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện và phù hợp hơn với luật pháp quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thực hiện cam kết hội nhập quốc tế. Chế độ sở hữu, các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp phát triển đa dạng. Các quyền và nghĩa vụ về tài sản được thể chế hoá tương đối đầy đủ.

Bí thư Chi bộ Nguyễn Thế Chinh nhấn mạnh những nội dung quan trọng Nghị quyết số 10-NQ/TW về việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bí thư Chi bộ Nguyễn Thế Chinh nhấn mạnh những nội dung quan trọng Nghị quyết số 10-NQ/TW về việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX "Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân", kinh tế tư nhân ở nước ta đã được chú trọng, không ngừng phát triển, đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, việc thay đổi nhận thức con người từ tư duy được bao cấp sang tự chủ cần được chú trọng nâng cao hơn nữa, thay đổi nhận thức sẽ dẫn đến hành động.

Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân nói riêng hay hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn hạn chế, yếu kém. Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Xác định rõ mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp, việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này cần có sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, địa phương xây dựng kế hoạch hành động với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình phù hợp và phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. Đồng thời, tổng kết, kiến nghị tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân; chủ trương, chính sách về phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân.

An Bình - Minh Phú (ảnh)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây