Đại hội Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ năm - 09/07/2015 02:24
Ngày 07 tháng 7 năm 2015, Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Văn Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ; đồng chí Lê Anh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Chinh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã trình bày bản tổng kết công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2010-2015 và đưa ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả cho thấy, trong nhiệm kỳ 5 năm qua, Chi bộ Viện đã chỉ đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Viện đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng trình ban hành 12 văn bản, đề án cấp Chính phủ trở lên, nhiều văn bản trong số đó có tầm ảnh hưởng lớn, quan trọng đến sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường như Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Luật Đa dạng sinh học; Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược Quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện tiếp tục được đẩy mạnh, bám sát vào nhu cầu quản lý nhà nước của Bộ và theo 04 định hướng đã được xác định từ đầu: (1) Tổng hợp và dự báo vĩ mô; (2) Định hướng chiến lược trung hạn và dài hạn; (3) Nhận dạng bất cập và đề xuất hoàn thiện chính sách; (4) Đề xuất công cụ và chính sách mới về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Kết quả nghiên cứu đã góp phần cung cấp cơ sở lý luận, tổng kết, đánh giá thực tiễn, hoàn thiện chiến lược, chính sách về tài nguyên và môi trường, tăng cường quan hệ hợp tác với bên ngoài, nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị. Hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường và mở rộng với nhiều đối tác quan trọng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường góp phần tăng cường năng lực, hỗ trợ nghiên cứu, giúp ích cho xây dựng chiến lược, chính sách, nhất là những vấn đề mới trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hoạt động dịch vụ tư vấn và đào tạo bước đầu được triển khai và đạt được những kết quả nhất định.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư­ tưởng đối với các đảng viên cũng như đối với các cán bộ trong Viện trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; chủ động đổi mới, nâng cao nội dung, hình thức sinh hoạt đảng với các nội dung sinh hoạt chuyên đề cụ thể; nghiêm túc tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về xây dựng Đảng. Việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng trong toàn Viện.

Để đạt được những thành quả như vậy, Chi bộ Viện đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như luôn có sự quyết tâm, thống nhất cao trong toàn Chi bộ, sự đồng thuận của toàn thể cán bộ Viện.

Trên cơ sở phát huy những thành tích đạt được, khắc phục các hạn chế trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn thể đảng viên Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Chi bộ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức; tiếp tục kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Viện, xây dựng đội ngũ cán bộ có có năng lực khoa học và quản lý, có trách nhiệm và tâm huyết trong xây dựng Viện, có tính năng động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm xây dựng được những chính sách, chiến lược khả thi trong thực tiễn, góp phần xây dựng Viện ngày càng phát triển cả về chất và lượng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện tốt các chủ trương của ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận những kết quả mà Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Hoạt động nghiên cứu của Viện theo thời gian ngày càng hiệu quả hơn, sản phẩm của Viện đã gắn được với nhu cầu quản lý Nhà nước của Bộ, công tác bộ máy so với khi thành lập đã được kiện toàn, đổi mới góp phần khẳng định vai trò và vị thế của Viện. Đồng chí Trần Hồng Hà yêu cầu Đại hội có nhiệm vụ nhìn nhận khách quan những kết quả đạt được trong 5 năm qua, đồng thời chỉ ra các tồn tại, vướng mắc, các nguyên nhân chủ quan, khách quan, từ đó có các giải pháp phù hợp. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể như:

Tổ chức tốt nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tiếp cận kinh nghiệm quốc tế về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, các vấn đề kinh tế, xã hội có liên quan trên cơ sở đó đề xuất cho Bộ trưởng tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với các các quan hệ kinh tế, xã hội biến chuyển khá năng động trong giai đoạn tới.

Tăng cường năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo vĩ mô, xây dựng định hướng, tầm nhìn dài hạn, trung hạn và đề xuất các công cụ mới đối với quản lý tài nguyên và môi trường phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng chung của khu vực và toàn cầu. Viện phải thực hiện vai trò là đầu mối nghiên cứu những vấn đề có tính liên ngành, kết nối với các đơn vị trong Bộ.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Xây dựng kế hoạch cụ thể và lộ trình phát triển đội ngũ chuyên gia nghiên cứu của Viện về khoa học và tư vấn chính sách, nhất là những lĩnh vực còn thiếu và còn yếu.

Quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng. Công tác xây dựng Đảng phải thực sự là then chốt và được thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác cán bộ, coi trọng việc quy hoạch, đào tạo, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng năng lực, bảo đảm công khai, dân chủ, công tâm, khách quan; mạnh dạn giao việc cho đội ngũ cán bộ trẻ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt công tác dân vận, tạo được sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Viện.

Đại hội đã bầu Chi ủy khóa mới gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thế Chinh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thắng, Phó Viện trưởng Viện được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đồng thời, Đại hội cũng đã dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, xứng đáng để tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III.

Trước đó, Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã vinh dự được nhận hoa chúc mừng Đại hội của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, hoa chúc mừng Đại hội của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy,
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phó Bí thư chi bộ Viện Nguyễn Thế Chinh trình bày
báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015

Đồng chí Nguyễn Thắng trình bày Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2010-2015

Đồng chí Nguyễn Văn Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phát biểu tại Đại hội

Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây