Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất xây dựng và áp dụng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam

Thứ tư - 24/01/2018 14:30
1. Mục tiêu: - Xác lập được cơ sở khoa học và thực tiễn về xây dựng chỉ số đánh giá các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính; - Xây dựng được bộ chỉ số đánh giá các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện Việt Nam; 2. Nội dung Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chỉ số đánh giá  hoạt động giảm phát thải khí nhà kính 1.1. Các nội hàm liên quan tới xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK 1.2.Phương pháp và nguyên tắc xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK 1.3. Nội dung và quy trình xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK. 1.4. Cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK 1.5. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK 1.6. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK Nội dung 2: Điều tra, đánh giá thực trạng quản lý phát thải khí nhà kính và hoạt động giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam 1.1. Thu thập, tổng hợp thông tin về thực trạng cơ chế, chính sách hiện hành liên quan tới quản lý phát thải KNK 1.2. Khảo sát, điều tra xã hội học về tình hình quản lý phát thải KNK và các tác động của các hoạt động giảm phát thải KNK 1.3. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý phát thải KNK tại Việt Nam 1.4. Phân tích, đánh giá thực trạng các hoạt động giảm phát thải KNK tại Việt Nam trong 05 lĩnh vực cơ bản (nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp, chất thải và LULUCF) 1.5. Các bất cập trong thực tiễn triển khai các hoạt động giảm phát thải KNK và biện pháp khắc phục Nội dung 3: Nghiên cứu đề xuất chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK cho Việt Nam 1.1. Thu thập, tổng hợp thông tin về thực trạng công tác thống kê các chỉ tiêu liên quan tới phát thải KNK 1.2. Xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK 1.3. Thử nghiệm tính toán chỉ số cho lĩnh vực năng lượng 1.4. Đề xuất hoàn thiện và áp dụng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK vào thực tiễn 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động giảm phát thải khí nhà kính - Phạm vi nghiên cứu: 5 lĩnh vực phát thải chính (Năng lượng, Các quá trình công nghiệp, LULUCF, nông nghiệp và chất thải) 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp nghiên cứu tổng quan tài liệu, kế thừa - Phương pháp điều tra, khảo sát - Phương pháp kiến tạo chỉ số và xây dựng chỉ thị 5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện 6. Thời gian thực hiện: 2016-2018 7. Kết quả nghiệm thu: đề tài đang thực hiện 8. Đơn vị chủ trì:Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 9. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

1. Mục tiêu:

- Xác lập được cơ sở khoa học và thực tiễn về xây dựng chỉ số đánh giá các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính;

- Xây dựng được bộ chỉ số đánh giá các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện Việt Nam;

2. Nội dung

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chỉ số đánh giá  hoạt động giảm phát thải khí nhà kính

1.1. Các nội hàm liên quan tới xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK

1.2.Phương pháp và nguyên tắc xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK

1.3. Nội dung và quy trình xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK.

1.4. Cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK

1.5. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK

1.6. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK

Nội dung 2: Điều tra, đánh giá thực trạng quản lý phát thải khí nhà kính và hoạt động giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam

1.1. Thu thập, tổng hợp thông tin về thực trạng cơ chế, chính sách hiện hành liên quan tới quản lý phát thải KNK

1.2. Khảo sát, điều tra xã hội học về tình hình quản lý phát thải KNK và các tác động của các hoạt động giảm phát thải KNK

1.3. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý phát thải KNK tại Việt Nam

1.4. Phân tích, đánh giá thực trạng các hoạt động giảm phát thải KNK tại Việt Nam trong 05 lĩnh vực cơ bản (nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp, chất thải và LULUCF)

1.5. Các bất cập trong thực tiễn triển khai các hoạt động giảm phát thải KNK và biện pháp khắc phục

Nội dung 3: Nghiên cứu đề xuất chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK cho Việt Nam

1.1. Thu thập, tổng hợp thông tin về thực trạng công tác thống kê các chỉ tiêu liên quan tới phát thải KNK

1.2. Xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK

1.3. Thử nghiệm tính toán chỉ số cho lĩnh vực năng lượng

1.4. Đề xuất hoàn thiện và áp dụng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK vào thực tiễn

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động giảm phát thải khí nhà kính

- Phạm vi nghiên cứu: 5 lĩnh vực phát thải chính (Năng lượng, Các quá trình công nghiệp, LULUCF, nông nghiệp và chất thải)

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp chuyên gia

- Phương pháp nghiên cứu tổng quan tài liệu, kế thừa

- Phương pháp điều tra, khảo sát

- Phương pháp kiến tạo chỉ số và xây dựng chỉ thị

5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện

6. Thời gian thực hiện: 2016-2018

7. Kết quả nghiệm thu: đề tài đang thực hiện

8. Đơn vị chủ trì:Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây