Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất bộ tiêu chí kinh tế xanh áp dụng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường

Thứ tư - 24/01/2018 14:25
1. Mục tiêu: - Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng bộ tiêu chí kinh tế xanh trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. - Đề xuất được dự thảo bộ tiêu chí kinh tế xanh áp dụng trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường câp quốc gia và cấp địa phương.. 2. Nội dung - Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của kinh tế xanh, sự khác biệt so với kinh tế nâu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường - Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và áp dụng tiêu chí kinh tế xanh trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường -  Xây dựng bộ tiêu chí kinh tế xanh áp dụng trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cấp quốc gia - Xây dựng bộ tiêu chí kinh tế xanh áp dụng trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cấp địa phương. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Các tiêu chí, chỉ số đo lường, đánh giá, giám sát liên quan đến kinh tế xanh cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đối tượng khảo sát của đề tài: Đề tài có các đối tượng khảo sát như sau: (i) Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số kinh tế xanh cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; (ii) Các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cấp Trung ương và địa phương; (iii) Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nền kinh tế có liên quan đến việc sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và hưởng phúc lợi xã hội từ nền kinh tế xanh. Phạm vi nghiên cứu đề tài: Phạm vi nội dung: Bộ tiêu chí kinh tế xanh cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường  đề xuất trong đề tài này được thực hiện ở hai cấp độ chính: cấp độ quốc gia và cấp độ địa phương. Trong đó, các nhóm tiêu chí chính được xây dựng dựa trên nguyên lý/chu trình cân bằng vật chất và năng lượng của nền kinh tế. Theo đó xác lập kinh tế là trọng tâm, tài nguyên là đầu vào, chất thải ra môi trường là đầu ra, một bộ tiêu chí cân bằng giữa đầu vào và đầu ra cần được xác lập cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để đảm bảo nền kinh tế luôn ổn định và bền vững. Phạm vi không gian: Việc nghiên cứu đánh giá thực tiễn tiêu chí kinh tế xanh cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được thực hiện chung trên cả nước. Trong đó, ở cấp quốc gia sẽ được khảo sát, nghiên cứu tại các ngành/lĩnh vực có liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế, Du lịch, và Tài nguyên và Môi trường. Ở cấp địa phương, việc khảo sát, nghiên cứu thực tế dự kiến sẽ được tiến hành tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương mang tính đại diện vùng miền, đại diện cho các vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước, có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tốc độ phát triển về kinh tế nhanh, đang có sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện tăng trưởng xanh và hướng tới nền kinh tế xanh. Do vậy, dự kiến đề tài lựa chọn khoảng 11 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để điều tra trực tiếp nhu cầu về tiêu chí kinh tế xanh bao gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh,  Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ và Kiên Giang. Phạm vi thời gian: Để phù hợp với tình hình phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế, bộ tiêu chí kinh tế xanh mà đề tài dự kiến áp dụng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được đề xuất cho giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn 2030.. 4. Phương pháp nghiên cứu: Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu gồm: (i) phương pháp nghiên cứu tổng quan tài liệu, kế thừa nghiên cứu đã có; (ii) phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập và phân tích thông tin dữ liệu; (iii) phương pháp tổng hợp, phân tích và so sánh; (iv) phương pháp SWOT (phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức); và (v) phương pháp chuyên gia. 5. Kết quả đạt được: (đối với đề tài/ nhiệm vụ TXTCN đã nghiệm thu) 6. Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ  tháng 01/2015 đến tháng 12/2017) 7. Kết quả nghiệm thu (đối với đề tài/ nhiệm vụ TXTCN đã nghiệm thu) 8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 9. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh

1. Mục tiêu:

- Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng bộ tiêu chí kinh tế xanh trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Đề xuất được dự thảo bộ tiêu chí kinh tế xanh áp dụng trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường câp quốc gia và cấp địa phương..

2. Nội dung

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của kinh tế xanh, sự khác biệt so với kinh tế nâu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và áp dụng tiêu chí kinh tế xanh trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

-  Xây dựng bộ tiêu chí kinh tế xanh áp dụng trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cấp quốc gia

- Xây dựng bộ tiêu chí kinh tế xanh áp dụng trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cấp địa phương.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Các tiêu chí, chỉ số đo lường, đánh giá, giám sát liên quan đến kinh tế xanh cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đối tượng khảo sát của đề tài: Đề tài có các đối tượng khảo sát như sau: (i) Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số kinh tế xanh cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; (ii) Các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cấp Trung ương và địa phương; (iii) Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nền kinh tế có liên quan đến việc sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và hưởng phúc lợi xã hội từ nền kinh tế xanh.

Phạm vi nghiên cứu đề tài:

Phạm vi nội dung: Bộ tiêu chí kinh tế xanh cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường  đề xuất trong đề tài này được thực hiện ở hai cấp độ chính: cấp độ quốc gia và cấp độ địa phương. Trong đó, các nhóm tiêu chí chính được xây dựng dựa trên nguyên lý/chu trình cân bằng vật chất và năng lượng của nền kinh tế. Theo đó xác lập kinh tế là trọng tâm, tài nguyên là đầu vào, chất thải ra môi trường là đầu ra, một bộ tiêu chí cân bằng giữa đầu vào và đầu ra cần được xác lập cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để đảm bảo nền kinh tế luôn ổn định và bền vững.

Phạm vi không gian: Việc nghiên cứu đánh giá thực tiễn tiêu chí kinh tế xanh cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được thực hiện chung trên cả nước. Trong đó, ở cấp quốc gia sẽ được khảo sát, nghiên cứu tại các ngành/lĩnh vực có liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế, Du lịch, và Tài nguyên và Môi trường. Ở cấp địa phương, việc khảo sát, nghiên cứu thực tế dự kiến sẽ được tiến hành tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương mang tính đại diện vùng miền, đại diện cho các vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước, có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tốc độ phát triển về kinh tế nhanh, đang có sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện tăng trưởng xanh và hướng tới nền kinh tế xanh. Do vậy, dự kiến đề tài lựa chọn khoảng 11 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để điều tra trực tiếp nhu cầu về tiêu chí kinh tế xanh bao gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh,  Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ và Kiên Giang.

Phạm vi thời gian: Để phù hợp với tình hình phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế, bộ tiêu chí kinh tế xanh mà đề tài dự kiến áp dụng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được đề xuất cho giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn 2030..

4. Phương pháp nghiên cứu:

Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu gồm: (i) phương pháp nghiên cứu tổng quan tài liệu, kế thừa nghiên cứu đã có; (ii) phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập và phân tích thông tin dữ liệu; (iii) phương pháp tổng hợp, phân tích và so sánh; (iv) phương pháp SWOT (phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức); và (v) phương pháp chuyên gia.

5. Kết quả đạt được: (đối với đề tài/ nhiệm vụ TXTCN đã nghiệm thu)

6. Thời gian thực hiện:

36 tháng (từ  tháng 01/2015 đến tháng 12/2017)

7. Kết quả nghiệm thu (đối với đề tài/ nhiệm vụ TXTCN đã nghiệm thu)

8. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm:

PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây