Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu

Thứ năm - 12/11/2020 19:44
1. Mục tiêuXác định các khoảng trống trong các cơ chế và chính sách hiện hành về khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu (BĐKH) đáp ứng cam kết quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam;- Đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ BĐKH của các cơ quan nghiên cứu về BĐKH đầu ngành trong nước trong khuôn khổ các nội dung cam kết NDC của Việt Nam;- Đề xuất các cơ chế khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động của các cơ quan nghiên cứu đầu ngành về công nghệ BĐKH đồng thời tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và trao đổi công nghệ BĐKH nhằm hỗ trợ các hoạt động thực hiện NDC của Việt Nam.2. Nội dung nghiên cứuNội dung 1: Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về nghiên cứu chuyển giao công nghệ BĐKH. Xây dựng cơ sở khoa học, các khái niệm và cụ thể hóa các đối tượng công nghệ BĐKH được ưu tiên khuyến khích;Nội dung 2: Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về BĐKH của các cơ quan nghiên cứu về BĐKH đầu ngành nhằm đáp ứng các yêu cầu thực hiện NDC của Việt Nam;Nội dung 3: Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về BĐKH của các cơ quan nghiên cứu về BĐKH đầu ngành nhằm đáp ứng các yêu cầu thực hiện NDC của Việt Nam;Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng các chính sách hợp tác, cơ chế chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, trao đổi công nghệ BĐKH nhằm thúc đẩy thực hiện NDC của Việt Nam;Nội dung 5: Xây dựng dự thảo Báo cáo trình Thủ tướng về đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về BĐKH phù hợp với điều kiện của Việt Nam cho giai đoạn 2021-2030.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:- Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống chính sách liên quan tới thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao công nghệ BĐKH ở Việt Nam- Phạm vi nghiên cứu: Về thời gian từ năm 2010 đến 20194. Phương pháp nghiên cứu:Phương pháp điều tra, khảo sát và thu thập tài liệu thứ cấp: phương pháp này được thực hiện thông qua các đợt điều tra, khảo sát. Các tài liệu thứ cấp được thu thập từ các đề tài, dự án, bài báo khoa học trong ngoài nước.Phương pháp kế thừa: các tư liệu, thông tin hiện có trong nước và quốc tế cũng như phương pháp luận từ tất cả các nguồn và một số nghiên cứu của một số nhà khoa học của Việt Nam trong những năm gần đây, sẽ được thu thập, nghiên cứu và kế thừa;Phương pháp chuyên gia: phương pháp này được thực hiện thông qua các hình thức như: hội thảo, họp nhóm chuyên gia, viết báo cáo, bài nhận xét, phỏng vấn trực tiếp, các ý kiến của các chuyên gia sẽ được ghi nhận và tổng hợp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện;Phương pháp thống kê và xử lý dữ liệu: Căn cứ vào các số liệu thu thập được từ các nghiên cứu trước đó và khảo sát tại thực địa, thực hiện xử lý thống kê phục vụ cho quá trình phân tích khi xây dựng các báo cáo, chuyên đề của nhiệm vụ.Phương pháp phân tích, tổng hợp: sử dụng trong quá trình xây dựng các báo cáo, chuyên đề của nhiệm vụ, các tài liệu thu thập ở trên. Kết hợp với phương pháp kế thừa và quá trình điều tra khảo sát, thực địa, các thông tin sẽ được thu thập và phân tích cụ thể.Phương pháp so sánh: sử dụng nghiên cứu so sánh các văn bản pháp luật và các hệ thống pháp luật khác nhau với nhau và với các quy phạm của luật quốc tế để làm sáng rõ sự giống nhau và khác nhau, xác định khuynh hướng phát triển chung của pháp luật, từ đó tìm ra sự tương đồng và khác biệt, giải thích nguồn gốc, đánh giá cách giải quyết trong hệ thống pháp luật.5. Kết quả đạt được:Đề tài đã thực hiện rà soát hệ thống chính sách về biến đổi khí hậu, chính sách khoa học công nghệ liên quan tới nghiên cứu và chuyển giao công nghệ BĐKH, xác định các khoảng trống chính sách cần bổ sung.Rà soát hoạt động khoa học công nghệ liên quan tới công nghệ BĐKH, đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân liên quan giữa chính sách và hiện trạng hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.Khảo sát thực tế đối với các cơ sở nghiên cứu đầu ngành về BĐKH, đánh giá hiện trạng năng lực các đơn vị nghiên cứu về con người, về điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu và giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong tương lai.Đề xuất giải pháp chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ BĐKH đối với các cơ quan nghiên cứu đầu ngành.6. Thời gian thực hiện:12 tháng (1/2019-12/2020)7. Kết quả nghiệm thu:Đề tài đang thực hiện8. Đơn vị chủ trì:Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường9. Chủ nhiệm:Ts. Nguyễn Tùng Lâm

1. Mục tiêu
Xác định các khoảng trống trong các cơ chế và chính sách hiện hành về khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu (BĐKH) đáp ứng cam kết quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam;
- Đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ BĐKH của các cơ quan nghiên cứu về BĐKH đầu ngành trong nước trong khuôn khổ các nội dung cam kết NDC của Việt Nam;
- Đề xuất các cơ chế khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động của các cơ quan nghiên cứu đầu ngành về công nghệ BĐKH đồng thời tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và trao đổi công nghệ BĐKH nhằm hỗ trợ các hoạt động thực hiện NDC của Việt Nam.
2. Nội dung nghiên cứu
Nội dung 1: Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về nghiên cứu chuyển giao công nghệ BĐKH. Xây dựng cơ sở khoa học, các khái niệm và cụ thể hóa các đối tượng công nghệ BĐKH được ưu tiên khuyến khích;
Nội dung 2: Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về BĐKH của các cơ quan nghiên cứu về BĐKH đầu ngành nhằm đáp ứng các yêu cầu thực hiện NDC của Việt Nam;
Nội dung 3: Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về BĐKH của các cơ quan nghiên cứu về BĐKH đầu ngành nhằm đáp ứng các yêu cầu thực hiện NDC của Việt Nam;
Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng các chính sách hợp tác, cơ chế chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, trao đổi công nghệ BĐKH nhằm thúc đẩy thực hiện NDC của Việt Nam;
Nội dung 5: Xây dựng dự thảo Báo cáo trình Thủ tướng về đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về BĐKH phù hợp với điều kiện của Việt Nam cho giai đoạn 2021-2030.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống chính sách liên quan tới thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao công nghệ BĐKH ở Việt Nam
- Phạm vi nghiên cứu: Về thời gian từ năm 2010 đến 2019
4. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp điều tra, khảo sát và thu thập tài liệu thứ cấp: phương pháp này được thực hiện thông qua các đợt điều tra, khảo sát. Các tài liệu thứ cấp được thu thập từ các đề tài, dự án, bài báo khoa học trong ngoài nước.
Phương pháp kế thừa: các tư liệu, thông tin hiện có trong nước và quốc tế cũng như phương pháp luận từ tất cả các nguồn và một số nghiên cứu của một số nhà khoa học của Việt Nam trong những năm gần đây, sẽ được thu thập, nghiên cứu và kế thừa;
Phương pháp chuyên gia: phương pháp này được thực hiện thông qua các hình thức như: hội thảo, họp nhóm chuyên gia, viết báo cáo, bài nhận xét, phỏng vấn trực tiếp, các ý kiến của các chuyên gia sẽ được ghi nhận và tổng hợp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện;
Phương pháp thống kê và xử lý dữ liệu: Căn cứ vào các số liệu thu thập được từ các nghiên cứu trước đó và khảo sát tại thực địa, thực hiện xử lý thống kê phục vụ cho quá trình phân tích khi xây dựng các báo cáo, chuyên đề của nhiệm vụ.
Phương pháp phân tích, tổng hợp: sử dụng trong quá trình xây dựng các báo cáo, chuyên đề của nhiệm vụ, các tài liệu thu thập ở trên. Kết hợp với phương pháp kế thừa và quá trình điều tra khảo sát, thực địa, các thông tin sẽ được thu thập và phân tích cụ thể.
Phương pháp so sánh: sử dụng nghiên cứu so sánh các văn bản pháp luật và các hệ thống pháp luật khác nhau với nhau và với các quy phạm của luật quốc tế để làm sáng rõ sự giống nhau và khác nhau, xác định khuynh hướng phát triển chung của pháp luật, từ đó tìm ra sự tương đồng và khác biệt, giải thích nguồn gốc, đánh giá cách giải quyết trong hệ thống pháp luật.
5. Kết quả đạt được:
Đề tài đã thực hiện rà soát hệ thống chính sách về biến đổi khí hậu, chính sách khoa học công nghệ liên quan tới nghiên cứu và chuyển giao công nghệ BĐKH, xác định các khoảng trống chính sách cần bổ sung.
Rà soát hoạt động khoa học công nghệ liên quan tới công nghệ BĐKH, đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân liên quan giữa chính sách và hiện trạng hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
Khảo sát thực tế đối với các cơ sở nghiên cứu đầu ngành về BĐKH, đánh giá hiện trạng năng lực các đơn vị nghiên cứu về con người, về điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu và giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong tương lai.
Đề xuất giải pháp chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ BĐKH đối với các cơ quan nghiên cứu đầu ngành.
6. Thời gian thực hiện:
12 tháng (1/2019-12/2020)
7. Kết quả nghiệm thu:
Đề tài đang thực hiện
8. Đơn vị chủ trì:
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
9. Chủ nhiệm:
Ts. Nguyễn Tùng Lâm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây