Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường sửa đổi về quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của bộ phận kỹ thuật môi trường trong doanh nghiệp

 •   12/10/2022 12:01:00 AM
 •   Đã xem: 88
Xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ chuyên môn, bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế; và đề xuất nội dung quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ chuyên môn, bộ phận...
IMG 8409

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đánh giá trình độ và năng lực công nghệ một số dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường

 •   25/09/2022 10:48:00 PM
 •   Đã xem: 340
Ngày 26/9/2022, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đánh giá trình độ và năng lực công nghệ một số dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường do ThS. Vũ Đăng Tiếp...
IMG 8414

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

 •   26/09/2022 06:22:00 AM
 •   Đã xem: 318
Ngày 26/9/2022, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt do ThS. Nguyễn Thế Thông làm chủ nghiệm. Hội...

Nghiên cứu, đề xuất quy trình lồng ghép nội dung của Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển (CQK) của Việt Nam

 •   10/05/2022 11:43:00 PM
 •   Đã xem: 76
Cung cấp cơ sở khoa học về việc lồng ghép NDC vào CQK phát triển ở Việt Nam; Đánh giá được thực trạng lồng ghép BĐKH ở Việt Nam và các nội dung NDC đã đề cập trong các CQK của Việt Nam; Xây dựng quy trình lồng ghép nội dung NDC vào CQK phát triển ở Việt Nam.

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho một số lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam

 •   18/04/2022 09:36:00 PM
 •   Đã xem: 303
Đánh giá được nhu cầu, thực trạng, khả năng áp dụng kinh tế tuần hoàn trong một số lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam; và đề xuất các giải pháp có tính khả thi thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ tác động của các dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng phục vụ công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

 •   28/01/2022 01:03:00 AM
 •   Đã xem: 84
Đề xuất được Bộ chỉ số đánh giá mức độ tác động của các dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng, phục vụ công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động của các dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng trong công tác lập báo cáo đánh giá tác...
Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn đề xác định lộ trình và đề xuất giải pháp loại bỏ chất thải nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam”

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn đề xác định lộ trình và đề xuất giải pháp loại bỏ chất thải nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam”

 •   16/12/2021 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 616
Ngày 16/12/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tham dự họp nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn để xác định lộ trình và đề xuất giải pháp loại bỏ chất thải nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi...
Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu, đề xuất chính sách huy động nguồn lực của khu vực tư nhân trong hoạt động giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam”

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu, đề xuất chính sách huy động nguồn lực của khu vực tư nhân trong hoạt động giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam”

 •   16/12/2021 03:42:00 AM
 •   Đã xem: 413
Ngày 16/12/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tham dự họp nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu, đề xuất chính sách huy động nguồn lực của khu vực tư nhân trong hoạt động giảm phát thải khí nhà kính (KNK) tại Việt Nam” do TS. Nguyễn Hoàng Nam (Ban Kinh tế tài...

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu

 •   12/11/2020 07:44:23 PM
 •   Đã xem: 518
1. Mục tiêuXác định các khoảng trống trong các cơ chế và chính sách hiện hành về khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu (BĐKH) đáp ứng cam kết quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam;- Đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển...

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất phương pháp đánh giá về tổn thất và thiệt hại (loss and damage) do biến đổi khí hậu gây ra ở Việt Nam.

 •   24/01/2018 02:53:38 PM
 •   Đã xem: 2316
1. Mục tiêu: - Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn về tổn thất và thiệt hại (TT&TH) do biến đổi khí hậu  gây ra ở Việt Nam. - Nhận diện và dự báo xu hướng diễn biến các TT&TH do  biến đổi khí hậu gây ra ở Việt Nam. - Xây dựng được quy trình và phương pháp xác định TT&TH do biến đổi khí hậu gây ra ở...

Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng mô hình toán kết hợp với GIS, viễn thám tính toán ô nhiễm không khí phù hợp với điều kiện Việt Nam – áp dụng thử nghiệm tại TP.HCM và khu vực phụ cận

 •   24/01/2018 02:51:24 PM
 •   Đã xem: 2381
1. Mục tiêu: - Xây dựng bộ công cụ tích hợp EnvimAP 2017 tính toán mô phỏng ô nhiễm không khí cho TP.HCM và phụ cận. - Ứng dụng công cụ EnvimAP 2017 để dự báo ô nhiễm không khí và đánh giá tác động kinh tế - xã hội do ô nhiễm không khí gây ra tại TP.HCM phục vụ cho công tác hoạch định chính...

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất cơ chế quản lý đối với các khu bảo tồn cộng đồng và tư nhân tại Việt Nam

 •   24/01/2018 02:45:56 PM
 •   Đã xem: 2022
1. Mục tiêu: Đề xuất được cơ chế quản lý đối với các khu bảo tồn do cộng đồng và tư nhân thực hiện phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại Việt Nam 2. Nội dung Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế về cơ chế quản lý đối với các khu bảo tồn do cộng đồng và tư nhân...

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người dân nơi có khoáng sản khai thác đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững

 •   24/01/2018 02:44:32 PM
 •   Đã xem: 2066
1. Mục tiêu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển bền vững khoáng sản; bảo vệ quyền lợi người dân nơi có hoạt động khoáng sản; cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người dân nơi có khoáng sản khai thác đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững. - Đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo...

Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất xây dựng và áp dụng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam

 •   24/01/2018 02:30:09 PM
 •   Đã xem: 2128
1. Mục tiêu: - Xác lập được cơ sở khoa học và thực tiễn về xây dựng chỉ số đánh giá các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính; - Xây dựng được bộ chỉ số đánh giá các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện Việt Nam; 2. Nội dung Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây